Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

Centrul Județean de Cultura si Creație Călărași se reorganizează

27.11.2020 postat

În sedința ordinară a Consiliului Județean Călărași, din 26.11.2020, datorită crizei bugetare datorate și pandemiei generate de virusul Covid 19, Centrul Județean de Cultura si Creație Călărași suferă o reorganizare serioasă. Mai jos referatul Nr. 18675 din 20.11.2020, supus aprobării consilierilor județeni. 

 

 

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții si a Regulamentului de organizare si funcționare ale Centrului Județean de Cultura si Creație Călărași

 

Conducerea executivă a Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraşi, prin Nota de fundamentare înregistrată la Consiliul Județean Călăraşi sub nr.18622 din 20.11.2020, solicită aprobarea Organigramei, a Statului de funcții si a Regulamentului de organizare si funcționare ale Centrului Județean de Cultura si Creație Călărași.

În Nota de fundamentare, menționată mai sus, se specifică faptul că, în urma unei analize a bugetului de venituri si cheltuieli al instituției, a activităților, a fișelor de post precum și a necesităților instituționale, se impun o serie de modificări organizatorice care să conducă la reducerea cheltuielilor salariale, la o performanță crescută a personalului, precum și la obținerea unor rezultate mai bune în atingerea obiectivelor, schimbări care, se pot concretiza în reorganizarea Centrului Județean de Cultura si Creație Călărași.

În structura organizatorică aprobată a Centrului Județean de Cultură si Creație Călărași există 57 de posturi, dintre care 7 posturi de conducere și 50 de execuție, cu un buget necesar de salarii în cuantum de 298.878 lei pe luna.

Propunerea de reorganizare a instituției cuprinde un număr total de 35 de posturi, dintre care 4 posturi de conducere și 31 de execuție, cu un buget necesar de salarii în cuantum de 194.665 lei pe luna.

În urma reorganizării rezultă reduceri de posturi de conducere și de execuție, atât posturi vacante, cât si ocupate.

Se propun următoarele modificări:

A. Reducerea postului vacant de conducere de contabil șef ca urmare a desființării Compartimentului Financiar-Contabil cu reducerea postului ocupat de inspector de specialitate și a postului vacant de referent IA.

B. Reorganizarea Serviciului Achiziții Publice si Tehnic care preia activitatea economică si se redenumește Serviciul Contabilitate, Achizitii Publice și Tehnic. Activitatea serviciului va fi condusă de titularul postului ocupat, de șef serviciu.

În cadrul noului Serviciul Contabilitate, Achiziții Publice și Tehnic funcționează două compartimente:

I.Compartimentul Contabilitate, Achiziții Publice cu 4 posturi ocupate.

- referent treapta IA - 2 posturi

- consilier gradul I

- consilier gradul II.

II. Compartimentul Tehnic cu 3 posturi ocupate.

-referent treapta IA (pentru activitatea de sonorizare, lumini)

-muncitor calificat I- sofer categoria A, B, C, D

-șofer I categoria A, B, C, D

Postul ocupat de referent de specialitate grad III și postul ocupat de muncitor calificat I- lăcătuș mecanic, se mută la Compartimentul Resurse Umane și Logistic.

Un post ocupat de muncitor calificat I- șofer categoria A,B,C,D se reduce deoarece instituția are nevoie de personal calificat pentru conducerea autocarului din parcul auto al instituției, care este prevăzut cu tahograf, iar persoana care ocupă acest post nu deține card tahograf, autorizație valabilă pentru transportul persoanelor și nici certificat de pregătire profesională a conducătorului auto.

Postul ocupat de muncitor calificat I - electrician se reduce ca urmare a neobținerii în termen, a avizului ANRE pentru desfășurarea activității de electrician.

Cele doua posturi vacante de referent IA și un post ocupat de referent IA se desființează.

Postul ocupat de referent IA care rămâne în cadrul compatimentului tehnic este necesar pentru desfășurarea activitătii culturale, în bune condiții, având în vedere experiența sa și atributiile din fișa de post, respectiv întreținerea zilnică, depanarea și reglarea periodică a instalațiilor aferente sistemului de lumini; întreținerea, verificarea zilnică, depanarea și reglajul părții de comandă și automatizare a mecanismelor de scenă,precum și pentru activitatea de apărare împotriva situațiilor de urgență.

C. Reorganizarea Serviciului Management Resurse Umane, Juridic și Administrativ și redenumirea în Serviciul Resurse Umane, Logistică, Secretariat, Arhivă. Activitatea serviciului va fi condusa de titularul postului ocupat, de șef serviciu.

În cadrul noului Serviciu Resurse Umane, Logistică, Secretariat, Arhivă funcționează doua compartimente:

I. Compartimentul Resurse Umane și Logistică cu 5 posturi ocupate.

 • referent treapta IA pentru activitatea de resurse umane

 • referent de specialitate gradul III

 • muncitor calificat I - agent curățenie

 • muncitor calificat - instalator

 • muncitor calificat- lăcătuș mecanic

II. Compartimentul Secretariat Arhiva- SSM cu 2 posturi ocupate.

 • referent treapta IA

 • referent de specialitate gradul III

Postul ocupat de consilier juridic gradul III, se desființează.

Compartimentul Administrativ se desființează, iar postul ocupat de muncitor calificat -tâmplar și 3 posturi vacante de muncitor calificat I, se reduc.

Ca urmare a desființării postului de consilier juridic gradul III, în cazul în care va fi nevoie de reprezentare în instanță a instituției, se va solicita sprijin din partea personalului cu pregătire juridică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași.

D. Reorganizarea activității culturale a instituției prin desființarea celor doua servicii culturale si implicit a postului de conducere ocupat de Șef Serviciu Cercetare, Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale, Arta Cinematografică și a postului de conducere vacant de Șef Serviciu Evenimente culturale, Formații artistice.

Șefului Serviciului Cercetare, Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale, Arta Cinematografică, care se desființează, i se pune la dispoziție postul vacant de consultant artistic gradul IA din cadrul Compartimentul Cercetare, Conservare si Promovare a Culturii Tradiționale.

Activitatea culturala se reorganizează la nivel de compartimente și birouri teritoriale, care va fi coordonata direct de către Directorul adjunct al instituției, astfel:

I. Compartimentul Evenimente Culturale cu 4 posturi ocupate.

 • consultant artistic gradul IA

 • referent artistic treapta I – 3 posturi

Postul ocupat de secretar artistic gradul IA, se reduce.

Cele 7 posturi ocupate de muncitori calificați-instrumentiști, angajați cu timp parțial, se reduc.

Activitatea desfășurată de instrumentiști, se poate asigura conform legii prin angajarea cu contracte individuale de munca pe durata determinata, doar in perioada când instituția are evenimente culturale.

II. Compartimentul Cercetare, Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale se unește cu Compartimentul Marketing și se redenumește Compartimentul Cercetare, Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale și Marketing cu 3 posturi ocupate.

 • consultant artistic gradul IA

 • referent artistic treapta I

 • referent artistic treapta I

III. Compartimentul Arta Cinematografica cu 5 posturi.

 • consultant artistic gradul IA

 • referent artistic treapta I – 4 posturi

Postul ocupat de consultant artistic gradul II și postul ocupat de referent artistic angajat cu timp parțial, se reduc.

IV. Biroul teritorial Oltenița cu 3 posturi.

 • consultant artistic gradul IA, ocupat

 • muncitor calificat I, vacant – 2 posturi

V. Biroul teritorial Lehliu cu 2 posturi.

 • consultant artistic gradul IA, ocupat

 • muncitor calificat I, vacant.

Titularilor ale căror posturi se desființează li se aplică prevederile art. 75 alin. (1) din Codul Muncii, adoptat prin Legea nr. 53/2003, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

În concluzie, consider că solicitarea Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraşi este temeinic justificată, adoptarea măsurii propuse fiind necesară, oportună, întrunind cerinţele legale în vigoare.

În calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, în temeiul prevederilor art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 48 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, supun prezentul proiect dezbaterii şi votului consilierilor judeţeni.

Citeste restul postarii »

Drumul de pământ care face legătura între localitățile Vasilați și Frumusani a fost asfaltat și recepționat de către autoritățile județene

25.11.2020 postat
Promisiune # onorată !
Drumul de pământ care face legătura între localitățile Vasilați și Frumusani a fost asfaltat și recepționat de către autoritățile județene.
# DJ412 , #reabilitat cu îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe o distanță de 4,5 km, face parte din programul de lucrări al Consiliului Județean Călărași, prin SC DRUMURI ȘI PODURI SA, de modernizare a infrastructurilor rutiere în județ.
Citeste restul postarii »

Titlu postare noua

25.11.2020 postat
Citeste restul postarii »

DISPOZIȚIEprivind convocarea Consiliului Județean Călărași în ședința ordinarădin data de 26.11.2020

25.11.2020 postat

 

 

 

Artă. 1. - Se convoacă Consiliul Județean Călărași în ședință ordinară, la data de 26 Noiembrie 2020, ora 12 00 , în sala de ședințe a acestuia din municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

 

1.Proiect de hotărâre privind predarea unor imobile, aflate în domeniul public al Județului Călărași, în administrarea Societăților Drumuri și Poduri SA Călărași, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 17504 / 05.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 17505 / 05.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

2.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Municipiul Călărași, str. Berzei, nr. 11, Județul Călărași, însoțit de referatul de aprobare la Președintelui CJC, nr. 17396 / 04.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 17397 / 04.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

3.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție a proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurilor de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020” prin Programul Operațional Infrastructură Mare, a terenurilor pentru construcția / extinderea / reabilitarea noilor investigații aferente acestuia, însoțit de referatul de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18451 / 18.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 18452 / 18.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al Județului Călărași la 30 septembrie 2020, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 17829 / 10.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 17830 / 10.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2019, în exercițiul bugetar 2020, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18656 / 20.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 18657 / 20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2020 , însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18663 / 20.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 18664 / 20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la Societăți Drumuri și Poduri SA Călărași, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18582 / 19.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 18583 / 19.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisia Buget-Finanțe

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 170/2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Călărași în Grupul de lucru pentru implementarea și adaptarea Planului Național Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18351 / 17.11.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 18352 / 17.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice

 9.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Călărași pentru anul școlar 2020-2021, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 183460 / 18.11.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 18463 / 18.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice

10.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 163/2017 privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului Călărași, însoțit de referatul de aprobare la Președintelui CJC, nr. 183438 / 17.11.2020, raportul Secretarului General al Județului, nr. 18437 / 17.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Învățământ

11.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Comisia de Orientare Școlară și Profesională Călărași, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18684 / 20.11.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 18686 / 20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Învățământ

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea structurilor rețele școlare din raza teritorială de competență a Consiliului Județean Călărași, Școala Gimnazială Specială nr. 1 Călărași, propusă pentru funcționarea în anul școlar 2021 - 2022, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18136 / 12.11.2

020, raportul DDRRE, nr. 18137 / 12.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Învățământ

13.Proiect de Hotărâre cauzei versiunea cauzei privind darea ONU folosință gratuită mobilă al unor bunuri aflate versiunea Călărași Domeniul privat județului, versiunea achiziționat cadrul PROIECTULUI „AMBULATORIULUI SPITALULUI JUDEȚEAN DOTAREA CĂLĂRAȘI Infrastructurii“, cod SMIS 127058 POMPEI samariene „CĂLĂRAȘI, însoțit de referatul de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18461 / 18.11.2020, raportul DDRRE, nr. 18462 / 18.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

14.Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general al obiectivului de investigație ”Reabilitarea drumului județean DJ403 între DN31 (Mânăstirea) - Luica - DN4 (Șoldanu) - Radovanu (DJ411), km 0 + 000 - 34 + 800”, înțelesuri de referință de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18408 / 17.11.2020, raportul Direcției Tehnice, nr. 18409 / 17.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

15.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 99/2009 privind aprobarea modalității de gestiune a unor servicii de administrare a domeniului public al județului Călărași, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18501 / 18.11.2020, raportul Direcției Tehnice, nr. 18502 / 18.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor sociale pe criterii medicale acordate elevilor Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1 Călărași pentru anul școlar 2020-2021, însoțit de referatul de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18430 / 17.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18431 / 17.11.2020

, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

17.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Consiliul de administrație aș Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1 Călărași pentru anul școlar 2020-2021, însoțit de referatul de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18428 / 17.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18429 / 17.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Învățământ

18.Proiect de hotărâre privind delegarea atribuțiilor pentru alegerea, organizarea și desfășurarea procedurilor pentru contractarea serviciilor sociale acordate, de furnizori privați acreditați, persoane cu dizabilități, către Direcția Generală a Asistenței Sociale și Protecția Copilului Călărași, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC. 18434 / 17.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18435 / 17.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

19.Proiect de hotărâre privind reorganizarea Centrului de Plasament ”Sfântul Ștefan” Perișoru în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, în Complexul Serviciilor Sociale Perișoru și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al lor, însoțit de referință de aprobare. 18544 / 19.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18547 / 19.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisia Buget-Finanțe

20.Proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciilor sociale din structura Centrului de Servicii Sociale pentru Copil și Familie SERA Călărași din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași și aprobare Regulamentelor de organizare și funcționare a acestora, însoțit de referință de aprobare la Președintelui. nr. 18627 / 20.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18628 / 20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18675 / 20.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18676 / 20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

 

 

 

 

22.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei și Statului de Funcții ale Bibliotecii Județene ”Alexandru Odobescu” Călărași, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18649 / 20.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18650 / 20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

23.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18425 / 17.11.2020, raportul Comp. Sănătate, nr. 18426 / 17.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian ”Călărași, însoțit de referatul de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18629 / 20.11.2020, raportul Comp. Sănătate, nr. 18630 / 20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice

25.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 141/2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 186691 / 20.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18692 / 20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

26. Diverse

 

Artă. 2 (1) - Ședința ordinară precizată la art.1 se va desfășura folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

(2) - Materialele înscrise pe punctul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor județeni folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

 

  

 

 

PREȘEDINTE, 

ec. Vasile ILIUȚĂ 

 

 

Citeste restul postarii »

Titlu postare noua

25.11.2020 postat
Citeste restul postarii »

Cu 56 de utilaje de deszăpezire vor acționa drumarii călărășeni în această iarnă

23.11.2020 postat
Astăzi, președinții Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, a verificat parcul auto pregătit pentru comandamentul de iarnă.
SC DRUMURI ȘI PODURI SA, societate subordonată a Consiliului Județean Călărași, are pe stoc o cantitate de 1200 tone de material antiderapant (50% sare și 50% nisip) și va ieși la dezvăluirea drumurilor cu 7 autofreze, 15 utilizare cu lamă și sărărițe, 31 de utilizare tip Wolla și 3 autogredere.
Ne ținem de treabă!
Citeste restul postarii »

SmartLab-ul de la Călărași, al doilea laborator inteligent din țară creat în afara școlilor și primul din Uniunea Europeană amenajat într-o bibliotecă

17.11.2020 postat
 

                                                                                                                                           
 
Proiectul #SmartLab se extinde rapid ȋn România și ajunge ȋn Călărași, prima localitate din afara regiunii București-Ilfov.
Elevii de clasele I-XII din toate școlile și liceele din județul Călărași au de acum la dispoziție un laborator digital inteligent cu tehnologia de ultimă generație:
30 laptopuri cu licențe și softuri de design grafic, o tablă inteligentă, 30 de ochelari VR, 2 roboți educaționali multifuncționali, 2 scannere 3D, 30 de creioane 3D, 6 imprimante 3D, dintre care o multicoloră și 5 monocolore, toate în valoare de 100.000 de euro.
SmartLab Călărași este patrulea laborator de acest gen din țara noastră. Costurile pentru realizarea sa au fost suportate de către Consiliul Județean Călărași, iar de implementare sa ocupat Asociația INACO-Inițiativa pentru Competitivitate, de altfel și inițiativa proiectului, prin vocea Andreei Paul, președinta ONG-ului.
"Toți porii acestui laborator vorbesc despre tehnologie.
Mă bucur că avem și noi, la Călărași, un loc unde putem crește educația viitorului ", a precizat președinții Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță.
Citeste restul postarii »

Titlu postare noua

10.11.2020 postat
Citeste restul postarii »

Titlu postare noua

Titlu postare noua

Titlu postare noua

Titlu postare noua

30.10.2020 postat
Citeste restul postarii »

Începe reabilitarea PREFECTURII!

30.10.2020 postat

Consiliul Județean Călărași a dat ordinul de începere a lucrărilor la clădirea Palatului Administrativ.

Reprezentațnii instituției noastre, împreună cu cei ai constructorului, ai proiectantului și ai arhitectului, au efectuat o primă vizită a locației care, din păcate, a devenit o ruină a neputinței administrațiilor trecute.

Clădirea de o frumusețe impresionantă cuprinde 58 de camere care se întind pe o suprafață de 2.500 metri pătrați.

Bijuteria arhitecturală a fost construită în anul 1898, în stil neoclasic, de arhitectul italian Giussepe Ciconni.

Citeste restul postarii »

Titlu postare noua

30.10.2020 postat
Citeste restul postarii »

Titlu postare noua

30.10.2020 postat
Citeste restul postarii »

Titlu postare noua

30.10.2020 postat
Citeste restul postarii »

Titlu postare noua

29.10.2020 postat
Citeste restul postarii »

Drumul SIDERCA a primit autorizație de construire!

29.10.2020 postat

Astăzi, Primăria Municipiului Călărași, prin documentul administrativ cu nr 273, a emis autorizația de construire pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere a drumului județean 306A în vederea asigurării accesului în municipiul Călărași.

Astfel, Consiliul Județean Călărași demarează proiectul de modernizare a drumului SIDERCA ce la această oră din cauza stării degradabile în care se află nu asigură siguranța participanțilo r la trafic.

Citeste restul postarii »

Senatorul Roxana-Natalia Pațurcă se implică în acțiuni umanitare

24.10.2020 postat

Dragii mei,Dragii mei,
Așa cum știți cei mai mulți dintre voi, mereu am ajutat pe cei aflați în nevoie și am făcut tot ceea ce mi-a fost cu putință pentru ca să fie aliniat, să încurajeze, să ofere și să dăruiesc. Am ținut de-a lungul timpului ca acțiunile mele să fie cunoscute doar de cei care au beneficiat de ajutorul meu. A fost o alegere conștientă, dorind să delimitez astfel politica de acțiuni personale, de suflet.
Constatăm însă că avem, la nivel social, nevoie de implicarea celor care pot, prin imaginea lor, să contribuie la ajutorarea celor în nevoie, la încurajarea unor proiecte și inițiative locale sau personale, la clădirea unor viziuni și la înfăptuirea unor idealuri.
În acest context am ales să mă alătur Asociației LULU - Fapte pentru Suflet întrucât această echipă de oameni minunați și-a propus să deschidă cât mai multe uși în beneficiul acelora care chiar au nevoie de sprijinul nostruSă faci fapte pentru sufletul acestora mai mult decât a face o donație. Să faci fapte pentru sufletul acestora să te implici activ, trebuie să fii acolo și să simți cum mâna ta de ajutor a creat o minune. Iar copiii, în special, au nevoie de minuni în viața lor!
Prin Asociația LULU îmi doresc să aduc tot mai multe bucurii copiilor și tuturor celor înrădăcinați mult prea devreme și mult prea mult de greutăți vieți, dar în același timp să încurajez proiectele locale prin intermediul cărora putem aduce un plus societăți și comunități.
Am decis astfel să devin ambasador al acestei micuțe dar inimoase asociații și să încerce să îmi aduc aportul la tot ceea ce acest proiect are aflate în derulare, să se popularizeze faptele bune și minunile care se vor înfăptui și să-i folosească pentru a le ajuta cărora le pasă de semeni și pot contribui pentru ajutarea lor.
Așa cum spun și cei din cadrul echipei de voluntari ai asociației, faptele bune nu au chip, dar aduc zâmbete de neprețuit pe chipul celor care beneficiază de ajutorul nostru.
Fiți mai buni, fiți mai înțelegători și fiți mai atenți la nevoile semenilor voștri!
Senatorul Roxana-Natalia Pațurcă
Citeste restul postarii »

Spectacolul de teatru Micul Prinț a fost anulat

23.10.2020 postat

Vă informăm că spectacolul de teatru Micul Prinț a fost anulat din cauza numărului foarte mic de spectatori interesați care au achiziționat bilete.

Citeste restul postarii »