Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI - ANUNŢ DE PARTICIPARE

12.04.2018 postat

 

 

    Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:


1. Autoritatea contractantă: Municipiul Călărași prin Primăria municipiului Călărași, cu sediul în municipiul Călărași, str. București, nr. 140A, cod fiscal 4445370, nr. telefon/fax: 0242311031, e-mail: office@primariacalarasi.ro. 

 

 2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. 

3. Procedura de atribuire se face pe baza selecției publice de proiecte  conform art. 5 din Legea nr. 350/2005. Scopul este atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă ,,Activități sportive și de tineret ,, de la bugetul local al Municipiului Călărași, în anul 2018.

    - Sportul de performanţă (divizie superioară, divizie medie, divizie inferioară, sport individual) - valorificarea aptitudinilor individuale şi de echipă în cadrul competiţiilor pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obţinerea victoriei, cantonamente, semicantonamente, concursuri şi întreceri sportive. Obiective: dezvoltarea activităţii sportive pe plan local, naţional sau internaţional, după caz; 

    - Sportul pentru toți - organizarea de consfătuiri, schimburi de experienţă, gale şi manifestări; practicarea sportului pentru sănătate, educaţie, recreere, ca parte integrantă a modului de viaţă, în vederea menţinerii sănătăţii individului şi societăţii; participarea la tabere de pregătire,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   susţinerea prin participarea la competiţiile judeţene, naţionale şi/sau internţionale pentru dezvoltarea spiritului competiţional, atragerea cât mai multor tineri către mişcare, dezvoltarea comportamentală care favorizează orientarea către performanţa cotidiană şi dezvoltare durabilă. Obiective: atragerea populaţiei de toate vârstele în activităţi pentru sănătate şi recreere. 

     

4. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de autoritatea finanţatoare este de 200 mii lei.

    Grantul maxim acordat prin acest program este de cel mult 90% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie asigurată din sursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor acestuia sau din alte surse. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă ce va fi identificată în contul deschis special pentru proiect. Contribuţia financiară proprie a solicitantului se va verifica odată cu întocmirea raportului final al proiectului. Contribuţia în natură nu este eligibilă. 

    ATENŢIE! Gradul de implicare financiară a solicitantului este un criteriu de punctaj, cu cât contribuţia financiară proprie este mai mare de 10%, cu atât punctajul obţinut la evaluare va fi mai ridicat. 

  

5. Eligibilitatea aplicanţilor 

    (1) Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

    • să fie persoană fizică care să prezinte o formă de înregistrare, atestare sau apartenenţă din punct de vedere profesional, sau persoană juridică cu statut de asociaţie sau fundaţie constituită conform legii sau cult religios recunoscut de lege; 

    • solicitantul trebuie să aibă activităţile din proiect incluse în documentele statutare; 

    • solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în– MUNICIPIUL Călărași (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti conform legii române); 

    • fiecare solicitant trebuie să contribuie cu minimum 10% din costurile eligibile totale ale proiectului; 

    • să fie direct responsabili de pregătirea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca un intermediar. 

    (2) Potenţialii solicitanţi nu pot participa la licitaţia deschisă dacă: 

    • sunt în stare de faliment sau pe cale de lichidare, au activităţile administrate de către tribunal, au început proceduri de aranjamente cu creditorii, au activitatea suspendată sau sunt în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia şi reglementările în vigoare; 

    • au suferit condamnări definitive şi/sau irevocabile datorate unei conduite profesionale (ex: condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil); 

    • au suferit condamnări definitive şi/sau irevocabile pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale unor terţi; 

    • sunt declaraţi a fi într-o situaţie de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau de altă finanţare nerambursabilă din fondurile autorităţilor finanţatoare. 

    Solicitanţii, respectiv partenerii (dacă sunt), trebuie să depună odată cu cererea de finanţare o declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează în nici una din situaţiile de la punctele de mai sus. 

 Proiectele trebuie să vizeze grupuri ţintă numai din MUNICIPIUL Călărași.    


6.Criteriile conform art.30 din Legea nr.350/2005 pe baza cărora se atribuie contractul:

 1. PROGRAMUL MUNICIPAL PENTRU SUSȚINEREA ȘI PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANȚĂ în suma totala de 50 mii lei astfel:

Toate cererile selecționate în urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea punctajului vor fi considerate ca prioritare:


Criterii de evaluare

Punctaj

1. Anvergura proiectului, după cum urmează:

25 puncte

       1.1. Pentru participarea în competițiile oficiale la nivelul diviziei superioare

25 puncte

       1.2 Pentru participarea în competițiile oficiale la nivelul diviziei medii

15 puncte

       1.3 Pentru participarea în competițiile oficiale la nivelul diviziei inferioare

5 puncte

2. Relevanța proiectului pentru contextul sportiv, după cum urmează:

20 puncte

          2.1 Pentru reprezentare echipă la nivel național

20 puncte

          2.2 Pentru reprezentare echipă la nivel interjudețean/judetean

10 puncte

          2.3 Pentru reprezentare echipă la nivellocal

5 puncte

3. Numărul sportivilor selecționați în loturile naționale respective, după cum urmează:

10 puncte

              3.1. Sportivi selecționați atât la seniori cât și la juniori

10 puncte

              3.2 Sportivi selecționați la seniori

8 puncte

               3.2 Sportivi selecționați la juniori

5 puncte

4. Fezabilitatea proiectului

5 puncte

5. Bugetul, după cum urmează (=5.1+5.2):

20 puncte

              5.1 Cheltuielile propuse reflectă în mod real valoare/cost

5 puncte

              5.2 Cuantumul contribuției proprii

15 puncte

                   - peste 50%            

15 puncte

                   - 16% - 50%

8 puncte

                   - 10% - 15%

5 puncte

6. A. Impactul asupra grupurilor țintă și beneficiarilor (=6.A+6.B+6.C):

20 puncte

              6.A.1 Experiență în competiții oficiale la nivel național

10 puncte

              6.A.2 Experiență în competiții oficiale la nivel judetean/local

5 puncte

     B. Impactul asupra grupurilor țintă

5 puncte

            6.B.1. sub sau egal cu 100  număr de sportivi participanți

2 puncte

             6.B.2. peste 100 număr de sportivi participanți

5 puncte

     C. Impactul direct asupra beneficiarilor indirecți

5 puncte

TOTAL

100 puncteB) PROGRAMUL MUNICIPAL PENTRU SUSȚINEREA ȘI PROMOVAREA SPORTULUI  PENTRU TOȚI, în sumă totala de 150 mii lei, astfel:


Toate cererile selecționate în urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea punctajului vor fi considerate ca prioritare:

Criterii de evaluare

Punctaj

1. Anvergura proiectului, după cum urmează:

30 puncte

           1.1. Pentru participarea în competițiile naționale intercluburi

30 puncte

          1.2 Pentru participarea în competiții la nivel interjudețean/judetean

20 puncte

          1.3. Pentru participarea în competițiile la nivel local

10 puncte

2. Relevanța proiectului pentru contextul sportiv, după cum urmează:

10 puncte

          2.1 Cu cel puțin două centre

10 puncte

          2.2 Cu un singur centru

5 puncte

3. Numărul sportivilor participanți, după cum urmează:

20 puncte

              3.1. Peste 150 de sportivi participanți

20 puncte

               3.2 Peste 50 de sportivi participanți

10 puncte

               3.3 Sub 50 de sportivi participanți

5 puncte

4. Fezabilitatea proiectului

10 puncte

5. Bugetul, după cum urmează (=5.1+5.2):

10 puncte

               5.1 Cheltuielile propuse reflectă în mod real valoare/cost

2,5 puncte

               5.2 Cuantumul contribuției proprii

7,5 puncte

                   - peste 50%            

7,5 puncte

                   - 16% - 50%

5 puncte

                   - 10% - 15%

1 punct

6. A. Impactul asupra grupurilor țintă și beneficiarilor

20 puncte

              6.A.1 Experiență în competiții oficiale la nivel național

10 puncte

              6.A.2 Experiență în competiții oficiale la nivel judetean/local

5 puncte

     B. Impactul direct asupra beneficiarilor indirecți

10 puncte

TOTAL

100 puncteProiectul sau proiectele stabilite ca fiind câştigătoare sunt cele care întrunesc punctajul cel mai mare, rezultat din grila de evaluare, fiind cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico-financiar. Proiectul sau proiectele care nu întrunesc punctajul minim de 60 de puncte, rezultat din grila de evaluare, sunt respinse.

Proiectele vor fi finanţate în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, în limitele fondurilor aprobate prin Programul anual. În cazul în care, vor exista mai multe proiecte care întrunesc același punctaj, dar nu vor exista resurse financiare pentru finanțarea lor, criteriul avut în vedere la departajarea acestora va fi reprezentat de data și ora depunerii (înregistrării) cererii de finanțare la Autoritatea Finanțatoare.

Beneficiarul finanţării nerambursabile se va angaja în scris să asigure contribuţia proprie pe parcursul derulării proiectului. (Declaraţia este cuprinsă în anexa A2 - Cererea de finanţare)


7.  Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Călărași şi documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, se pot obţine de la sediul Primăriei Municipiului Călărași, str. București, nr. 140A,  judeţul Călărași, cod poştal 910058, Călărași, la Direcția tehnică/Direcția economică,  nr. telefon/fax: 0242311031, e-mail: office@primariacalarasi.ro., începând cu data de 12.04.2018.

Informaţii suplimentare despre programul de finanţare, procedura de completare şi depunere a documentelor pot fi solicitate în scris pe adresa de e-mail: office@primariacalarasi.ro la Direcția tehnică/Direcția economică nr. telefon/fax: 0242311031, cu cel puţin 6 zile înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect conform art.23 (2) din Legea nr.350/2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


8. Unde şi cum se depun cererile de finanţare 

Documentele de eligibilitate ale proiectului/Cererile de finanţare nerambursabilă trebuie trimise în plic sigilat, prin poştă recomandată, mesagerie expresă sau înmânate personal (aducătorului i se va elibera o confirmare de primire care să cuprindă numărul, data și ora înregistrării la sediul Autorității Finanțatoare) la sediul Autorităţii Finanţatoare: Registratura din cadrul Primăriei municipiului Călăraşi, str. București, nr.140A,  Judeţul Călăraşi. Cererile de finanţare trimise prin orice alte mijloace (ex.: fax.sau e-mail) vor fi respinse.

Solicitantul trebuie să prezinte un exemplar original şi o copie a documentației de solicitare.

Documentația de solicitare se introduce într-un plic interior care va fi sigilat. Plicul interior trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa solicitantului, pentru a permite returnarea documentelor, fără a fi deschis, în cazul în care scrisoarea de înaintare/interes este declarată întârziată. Plicul interior se introduce într-un plic exterior, marcat cu adresa Autorităţii Finanţatoare şi cu inscripţia ,, A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA..........".

În cazul în care plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, Autoritatea Finanţatoare nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea documentelor transmise

9.Termenul-limită pentru înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este 10.05.2018, orele 15.00. Selecţia şi evaluarea proiectelor va începe la data de 11.05.2018, ora 11.00. 

       Notă: 

 •   Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2018, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 57 din 27.03.2018.

 •  Vor fi analizate doar proiectele depuse în termenul stabilit prin anunţul de participare şi întocmite în conformitate cu documentaţia prevăzută în regulament şi care au ca beneficiari locuitorii MUNICIPIULUI Călărași.


 

 

        

Citeste restul postarii »

De ce Unirea are un pret de doar 1,52 lei (fara TVA) de persoana fizica la REBU, iar la Calarasi e ditamai tariful, la triplu?

4.04.2018 postat

ABC CIVIC
UAT-ul Unirea care a ,,spart" pe un leasing la o masina de gunoi ,,cu cantec" luata de la Unicredit Leasing Corporation SA, din 2009, nu mai putin de 2,64 miliarde lei vechi, respectiv 264.617 lei noi, ca sa care la groapa de gunoi din Fetesti a firmei ialomitene Vivani are in prezent un tarif destul de decent la REBU in comparatie cu Calarasiul.
Argumentatia pare bizara, oameni sunt si cei din Unirea si cei din Calarasi, dar tarifele sunt colosal diferite.
1,52 lei /fara TVA la Unirea, in conditiile cand masina de gunoi a REBU ca sa ajunga la groapa de gunoi din Ciocanesti parcurge poate o distanta mult mai mare decat din Calarasi la Ciocanesti.
4,5 lei/fara TVA la Calarasi, de 3 ori cat o comuna din judet, in conditiile, in care repetam poate la Ciocanesti acelasi metru de gunoi luat de REBU se duce cu un pret de transport mai mic.

Citeste restul postarii »

Taxa specială la gunoi în Municipiul Călărași -revine cu un proiect nou de bun simț adresat doar persoanelor fizice fără contract

28.03.2018 postat
După o lectură atentă, față de proiectul anterior care atingea și alt sector, acest proiect este bine fundamentat, însă consilierii și executivul trebuie să impună și cântărirea comparativă , respectiv intrare-ieșire cu bonurile de cântar de la groapa de gunoi din Ciocănești. SALUBRITATEA primăriei Călărași, un serviciu anexă al primăriei a fost concesionat într-un context în care șmecherii din politică doreau să smulgă părți din serviciile primăriilor și astfel a apărut Urban SA care a luat Călărașiul cu groapa de gunoi din municipiu spre închidere, cu un eșec lamentabil și servicii slabe de tot în acest moment. La fel de neînțeles, de ce deszăpezirea este alocată încă la Urban, societatea insolventa apeland inca de la inceput la terte persoane sa faca deszapezire. Primăria Călărași, putea să dezvolte și un serviciu de salubritate propriu puternic, la fel cu cel de la Spații Verzi, care are parc auto, masina asfalt s.a.m.d., poate și o combinare a acestor servicii, sub o aceeași umbrelă. Adică Primăria,  nu putea să apeleze direct la terțe persoane pentru deszăpezire și are nevoie de intermediar? Actualul operator REBU, deloc controlat de Asociatia Ecomanagement Salubris, a debutat prost si are pretentii. 
PUNCTUL FORTE = tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat, NU ESTE EXPLOATAT DE BENEFICIARUL SERVICIULUI, respectiv primăriei, dar și asociația Ecosalubritate județeană. 
Sa mai spunem ca in judet, operatorii sau poate chiar asociatia le-a tot cantat imnul ca sunt obligati sa plateasca en gross la toata comunitatea, ca asa zice nu stiu ce prevedere, care pare lovita de neconstitutionalitate si echitate, părînd să fie cu dedicație pentru acești giganți ai salubrității în dauna bugetului local, transformând primăriile în parteneri și pușculițe. Mulți au întrebat de ce să plătească primăria la toți care sunt pe raza ei, în loc să fie treaba operatorului să contracteze. 
NU SE FACE DELOC ANALIZĂ 
Mai jos Proiectul care va fi votat maine, in sedinta de lucru a Consiliului Local Calarasi, un proiect pe care-l apreciem echitabil si de bun simt in forma actuala in care se impune celor care au evitat contractul, persoane fizice !Abc Civic

PROIECT HOTĂRÂRE
privind instituirea taxei speciale de salubrizare datorată de către utilizatori, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare precum și a ‟ Regulamentului de instituire și aplicare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Călărași ˮ


Consiliul Local al Municipiului Călărași;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului municipiului Călărași nr. 52056/13.12.2017,
- raportul al Direcției Economice nr. 52056/13.12.2017
- prevederile art. 27, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 6, alin. 1, lit. k, art. 24, art. 25 alin. 5, alin. 6, art. 25, art. 26 alin. 1 lit. b din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată;
- prevederile art. 454, lit. g, art. 484 din Legea nr. 227/2015-Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 1, alin. 2, lit. e, art. 6, art. 8 alin. 8, lit j, art. 41, 42 alin. 1 lit. c din Legea nr. 51/2006-legea serviciilor comunitare de utilități publice
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională in administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.36, alin.2, lit. d, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare republicată;
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare republicată;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă instituirea taxei speciale de salubrizare, care se datorează de către utilizatori, persoane fizice, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare din municipiul Călărași, după cum urmează:
- proprietari/utilizatori persoane fizice: 5,36 lei/persoană/lună
Art.2. Se aproba anexele 1-6 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3.Se aprobă Regulamentul de instituire și aplicare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Călărași ˮ, conform anexei 7, care face parte integrantă din această hotărâre.
Art.4. Plata către operatorul de salubritate a prestațiilor efectuate de acesta fără contract se face, de la bugetul local, în baza documentelor justificative prezentate de către operator, numai din sumele provenite din colectarea, la bugetul local, a taxei speciale încasate de la utilizatori, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul municipiului Călărași, prin Direcția Economică.
Secretarul Municipiului Călărași, va comunica prezenta hotărâre tuturor persoanelor interesate.

Iniţiator
PRIMAR
Daniel Ştefan Drăgulin
Vizat
Secretarul municipiului
Mărgărit SârbuNr.52056/13.12.2017
SE APROBĂ
Primar
Drăgulin Daniel Ștefan
RAPORT

În anul 2017, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris Călărași și Societatea Comercială RER Ecologic Service București REBU SA, s-a încheiat Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport al deșeurilor în zona 3 Călărași din județul Călărași.
La data de 28.11.2017, între Societatea RER Ecologic Service București REBU SA și municipiul Călărași, a fost încheiat Contractul nr.165, contract subsecvent contractului de prestări servicii de salubrizare.
Principiile în baza cărora se organizează și funcționează serviciul de salubrizare, sunt precizate în cuprinsul art. 3 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată.
Se propune instituirea taxei speciale de salubrizare, care se datorează de către utilizatori, persoane fizice, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, făra contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare din municipiul Călărași, după cum urmează:
- proprietari/utilizatori persoane fizice: 5,36 lei/persoană/lună
Conform prevederilor art. 6, alin.(1), lit. k), din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților (republicată), autoritățile deliberative ale unităților administrativ – teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, având atribuții în ceea ce privește stabilirea taxelor speciale.
Art. 26 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților ( republicată), prevede că în funcție de natura activităților prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, fără contract.ˮ
Reglementările art. 26, alin. (3) statuează următoarele: autoritățile administrației publice locale au obligația să instituie taxe speciale, conform prevederilor alin.(1), lit. c) și să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestației efectuate la utilizatorii fără contract.
În vederea asigurării salubrizării municipiului Călărași la un nivel cât mai performant, pentru asigurarea protecției mediului și a sănătății populației, conform prevederilor legale, operatorii serviciilor publice de salubritate au obligația să asigure colectarea, transportul și depozitarea în vederea eliminării deșeurilor municipale nepericuloase provenite de la toți producătorii de deșeuri, persoane fizice.
În concluzie, pentru acoperirea costurilor efectuate prin prestarea serviciilor de către operator la utilizatorii fără contract, se impune constituirea unei taxe speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază individual utilizatorii fără contract din municipiul Călărași.
Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa specială de salubrizare sunt: persoanele fizice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul serviciilor publice de salubritate din municipiul Călărași, inclusiv persoanele fizice ale căror contracte au fost denunțate în mod unilateral conform prevederilor legale, de către operatorul de servicii publice de salubrizare.
Ținând cont și de prevederile art. 484 din Codul Fiscal, cu completările și modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, propunem aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din municipiul Călărași și aprobarea ‟Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizareˮ.

 
Citeste restul postarii »

SERVICIUL PUBLIC PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN CĂLĂRAŞI ANUNȚĂ O AMPLĂ ACȚIUNE DE CONTROL

22.03.2018 postat

 

ÎN ATENŢIA
cetăţenilor din municipiul
CĂLĂRAŞI

 

Începând cu data de 01.04.2018, SERVICIUL PUBLIC PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN CĂLĂRAŞI, prin intermediul personalului din cadrul SERVICIULUI CONTROL ŞI PROTECŢIA ANIMALELOR, va desfăşura o amplă acţiune de control asupra deţinătorilor de câini, privind sterilizarea, vaccinarea, modul de deţinere al caninelor, precum şi menţinerea igienei în spaţiile publice şi în spaţiile adiacene acestora, conform prevederilor Legii 258/2013 şi a HCL 166/2017. În cazul, în care se constată nerespectarea prevederilor prevăzute în actele normative menţionate mai sus, inspectorii de specialitate din cadrul serviciului, vor aplica sancţiuni contravenţionale.

DIRECTOR,
SERVICIUL PUBLIC DE GESTIONARE
A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN CĂLĂRAŞI
Alexandru Dănuţ DRĂGULIN

Citeste restul postarii »

Călărași - Festivalul internațional de poezie ”Zilele Nichita Stănescu”

20.03.2018 postat

Festivalul internaţional de poezie "Zilele Nichita Stănescu", ediţia a XII-a, 22 martie – 15 aprilie 2018, eveniment prins în calendarul activităților dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, se va desfășura și în orașul de pe malul Borcei, la inițiativa Primăriei Municipiului Călărași în parteneriat cu Asociația Culturală APOLLON - România și Muzeul Municipal Călărași.

Festivalul este structurat în două etape, prima dintre acestea desfășurându-se în data de 22 martie 2018, începând cu ora 15.oo, la sediul Muzeului Municipal Călărași, etapă ce presupune lansarea concursului, vernisaj expoziție de artă plastică și spectacol de muzică și poezie „Nichita Stănescu aduce Basarabia și Bucovina acasă”. Spectacolul va fi prezentat de președintele Asociației APOLLON scriitorul George Călin – ambasador cultural Convenția ONU Geneva.

Cele 4 secțiuni ale festivalului constau în: creaţie literară poezie pentru elevi, grafică pentru elevi "Vis cu Nichita”, viaţa şi opera poetului Nichita Stănescu, recitare din creaţia poetului Nichita Stănescu. Toate se vor desfășura conform unui regulament al concursului, lucrările participante vor fi comunicate în perioada 22-31 martie 2018. Vor fi implicați elevi și cadre didactice din instituțiile de învățământ călărășene și jurizarea se va realiza de către oameni de cultură din țară și străinătate.

REGULAMENT
Festivalul Internaţional de poezie "Zilele Nichita Stănescu",
Ediţia a XII-a, 22 martie – 15 aprilie 2018

Concurs Internaţional de creaţie literară poezie pentru elevi

La acest concurs pot participa numai elevi, indiferent unde sunt stabiliţi în lume. Toate textele se trimit în perioada 22 – 31 martie 2018, la adresa de e-mail a revistei Apollon ro.tv.kalin@gmail.com (câte 5 - 12 poezii în limba română, în document word, A4, Times New Roman 12, la 1 rând, obligatoriu cu diacritice), însoţite de o fotografie bust a autorului.
Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, textele în cauza nu vor intra în concurs. Textele participante la concurs nu trebuie să mai fi fost publicate anterior (pe suport de hârtie sau on-line).
Nu este permisă mediatizarea textelor pe parcursul desfăşurării concursului, chiar dacă nu va exista şi un vot al publicului.
Concurenţii vor trimite în e-mail numele şi adresa de domiciliu, pentru trimiterea premiilor, după concurs. Jurizarea se va face în perioada 31 martie – 5 aprilie 2018, urmând ca premierea să se facă la Muzeul Municipiului Călăraşi în data de 12 aprilie
Premii: diplome; publicarea în revista Apollon şi Apollon Junior; cărţi; promovare pe site-urile partenere.
Preşedintele juriului: poetul Vasile Căpăţână (R. Moldova); Vicepreşedinte: Victoria Milescu (România); Membrii juriului: acad. Vasile Tărâţeanu (Ucraina); Cătălina Stroe (Canada); Victor Voinicescu Sotski (Franţa); Geo Călugăru (România).

Concurs Internaţional de grafică pentru elevi "Vis cu Nichita”

La acest concurs pot participa numai elevi români, indiferent unde sunt stabiliţi în lume. Toate lucrările de grafică se trimit prin poştă sau personal în perioada 22 martie – 10 aprilie 2018, la Muzeul Municipal Călărași. Se poate intra în concurs cu 3-4 lucrări de grafică, realizate în format A4, însoţite, în plic, de o fotografie bust a autorului, numele şi adresa de domiciliu, pentru trimiterea premiilor, după concurs.
Jurizarea se va face pe data de 12 aprilie 2018, urmând ca premierea să se facă la Muzeul Municipiului Călăraşi în aceeași zi 12 aprilie 2018.
Premii: diplome; publicarea în revista Apollon şi Apollon Junior; cărţi; promovare pe site-urile partenere.
Preşedintele juriului: Paul Mecet (România); Vicepreşedinte: Ion Hultoană (România); Membrii juriului: Ecaterina Mihai (România) Nicolae Petrache (România); Marian Răducu (România), Vasile Szolga (România) Florin Rădulecu (propunere Calarasi, România).

Concurs pentru elevi "Viaţa şi opera poetului Nichita Stănescu”

Pot intra în concurs elevi de la unităţile de învăţământ. Concursul va avea loc în data de 12 aprilie ora 12.00 la Muzeul Municipiului Călăraşi. Jurizarea se va face pe loc, urmând premierea.
Premii: diplome; publicarea în revista Apollon şi Apollon Junior; cărţi; promovare pe site-urile partenere.
Preşedintele juriului: George Călin (România); Vicepreşedinte: Ion Văduva (România); Membrii juriului: Eliza Roha (România); prof. Oana Raluca Rusan (România).


Concurs de recitare din creaţia poetului Nichita Stănescu

Pot intra în concurs elevi de la unităţile de învăţământ din municipiul Călăraşi. Concursul va avea loc în data de 12 aprilie ora 14 la Muzeul Municipiului Călăraşi. Jurizarea se va face pe loc.
Premii: diplome; publicarea în revista Apollon şi Apollon Junior; cărţi; promovare pe site-urile partenere.
Preşedintele juriului: George Călin (România); Vicepreşedinte: Ion Văduva (România); Membrii juriului: Geo Călugăru, Alexandru Bulandra şi Titi Damian (România).


BIROUL DE PRESĂ

Citeste restul postarii »

P.T. Călărași -La stadionul municipal Călărași a existat contract de pază și protecție în cazul tentativei de omor din incinta stadionului

15.03.2018 postat

În cazul care a șocat opinia publică de tentativă de omor la Stadionul Municipal Călărași, din data de 24 ianuarie 2018, chiar de ziua Unirii, datele derutante care s-au derulat legat de plasarea persoanei înjunghiate pe o băncuță în fața stadionului, caz cercetat și de competența Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, au făcut obiectul unei mici investigații a publicației Abc Civic. Față de găsirea și preluarea de către ambulanțieri a persoanei înjunghiate de pe o bancă din fața intrării în stadion, și nu lângă patinuarul din incinta stadionului, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CĂLĂRAȘI, CONFIRMĂ OFICIAL , că fapta a avut loc ÎN INCINTA STADIONULUI, LÂNGĂ PATINOAR. Ulterior o altă instituție CONFIRMĂ OFICIAL, că A EXISTAT un CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PAZĂ ȘI PROTECȚIE, încheiat între o firmă de pază și AFC Dunărea 2005 Călărași, la momentul producerii tentativei de omor în stadionul municipal. 

Citeste restul postarii »

Pompierii militari au intervenit rapid pentru a salva un bărbat căzut într-o fântână adâncă de 10 metri la Șoldanu

15.03.2018 postat

În cursul acestei dimineți, la ora 4.12, misiune de salvare contracronometru la Șoldanu

Un echipaj de căutare - salvare din cadrul Gărzii Budești a intervenit prompt pentru extragerea persoanei, aceasta fiind adusă la suprafaţă conștientă și prezentând excoriații la nivelul capului. În data de 15.03.2018, ora 04.12, Garda de Intervenție Budești a fost solicitată prin intermediul 112 – număr unic pentru apeluri de urgenţă, să acționeze pe raza comunei Șoldanu, pentru scoaterea dintr-o fântână (cu o adâncime de aproximativ 10 metri), a unui  bărbat in vârstă de 77 de ani din localitate.

 

     În aproximativ 40 – 45 de minute bărbatul a fost extras în stare de conștiență din fântână de către pompierii militari, care au folosit mai multe cordiţe de salvare şi centuri de siguranţă.

        Unul dintre pompierii militari care este încardat pe autospeciala de descarcerare a coborât în fântână şi a asigurat persoana cu centurile de siguranţă pentru ca aceasta să fie scoasă la suprafaţă.


                


         Persoana salvată, în vârstă de 77 de ani, era conştientă și prezenta excoriații la nivelul capului. Aceasta a primit îngrijiri din partea echipajului de prim ajutor SMURD sosit la fața locului și ulterior a fost transportată de urgenţă la Spitalul Municipal din Oltenița (Camera de Primire Urgențe)  pentru cercetări amănunţite.

  

       Purtător de cuvânt al I.S.U. „Barbu Ştirbei” Călăraşi Plutonier adjutant. Tătăranu Ştefan-Ovidiu


Citeste restul postarii »

Campania ”Spune și tu DA pentru un Călărași mai curat!”

13.03.2018 postat

 

 

Pentru că primăvara și-a intrat în drepturi, după câteva zile de iarnă autentică, și pentru că așa cum ne dorim fiecare dintre noi casele mai curate la început de sezon însorit, ne dorim și un oraș cu străzi și parcuri curate. Vă propunem, așadar, să vă alăturați campaniei inițiate de Primăria Municipiului Călărași ”Spune și tu DA pentru un Călărași mai curat!”.

De săptămâna viitoare, vom fi pe străzi, vom fi în parcuri, în jurul blocurilor şi gospodăriilor şi împreună putem să facem un oraş mai curat, mai luminos, mai frumos. Sperăm ca toţi călărăşenii, indiferent de vârstă, să ni se alăture în această amplă campanie de înfrumuseţare a municipiului nostru și, totodată, mizăm şi pe sprijinul societăţilor comerciale care-şi desfăşoară activitatea pe raza municiului Călăraşi. Programul de curățenie pe cartiere va fi anunțat în perioada următoare.

Trebuie doar să VREI! Te aşteptăm să fii alături de noi! Numai ÎMPREUNĂ putem avea orașul curat pe care ni-l dorim!

Primar Daniel Ștefan Drăgulin

 

Citeste restul postarii »

Vâlcelele -Proiect PNDL2 de asfaltare de 47 miliarde lei vechi

18.12.2017 postat

Deși o comunitate mică, Vâlcelele merge înainte cu proiecte care să aducă dezvoltare la nivel local.

Proiectul depus pe PNDL 2 (Programul Naţional de Dezvoltare Locală, etapa 2), în valoare de 4.788.036 lei, respectiv ,,Modernizare străzi în comuna Vâlcelele, judeţul Călăraşi”, reprezintă 4,7 kilometri drum asfaltat. Pentru o comunitate mică, asfaltul pare prima prioritate. Un alt vector de dezvoltare este orientat spre reabilitarea, modernizarea căminului cultural. Se dorește extinderea rețelei de canalizare cu încă 20 km. Există şi un proiect de modernizare cu ENEL a reţelei electrice din comună.

 

Radu Emanuel 

 

Citeste restul postarii »

INTENTIE DE DEMARARE A PROCEDURILOR DE ACTUALIZARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI CALARASI

27.11.2017 postat
Citeste restul postarii »

Vâlcelele -Asfalt, canalizare, iluminat -proiecte pe masa administraţiei locale

23.11.2017 postat

Pe lângă proiectul depus pe PNDL 2 (Programul Naţional de Dezvoltare Locală), în valoare de 4.788.036 lei, reprezentând Modernizare străzi în comuna Vâlcelele, judeţul Călăraşi., pentru 4,7 kilometri drum asfaltat, primarul Ionel Tatu aşteaptă şi semnarea unui Ordin de Ministru pentru reabilitare, modernizare cămin cultural. Alte proiecte, precum cel de extindere a reţelei de canalizare peste dublul celei existente, adică încă 20 kilometri. Din câte se vede, la nivelul Primăriei Vâlcelele există un flux continuu de atacare a proiectelor pentru dezvoltarea comunei. Administraţia locală din Vâlcelele are şi alte proiecte în lucru, precum asfaltarea drumului Vâlcelele -Floroaica, dar şi o modernizare cu ENEL a reţelei electrice.

 

Radu Emanuel 

 

Citeste restul postarii »

Proiect didactic ,,Toamna prieteniei” pe scena călărășeană

17.11.2017 postat

Vineri, 17 noiembrie 2017, la sala ,,Barbu Stirbei", Calarasi, s-a desfășurat spectacolul,,Toamna prieteniei"din cadrul Proiectului ,,Personajele din casuta cu carti", parteneri GPP Step by Step, GPN nr 4 , Scoala Roseti, Biblioteca Judeteana, Centrul Cultural Judetean, Inspectoratul Scolar Calarasi. Invitati pe dl. Primar al orasului Calarasi si dl primar al comunei Roseti.
Coordonatori proiect: Simona Stroescu psiho-pedagog, Cangea Monica profesor pentru invatamantul primar si Marilena Rotaru profesor pentru invatamantul primar.
Directorul scolii Roseti, Felea Daniel a fost prezent la eveniment. 
Spectacolul a fost gratuit.
Decorurile au fost confectionate de cadrele didactice si elevi, cu eforturi proprii. 
Personajele de pe marginea scenei au fost facute de elevii clasei a II-a A, ajutati de parinti.
Citeste restul postarii »

"Domnişoara Nimeni" -volum de versuri lansat cu sprijinul Bibliotecii Judeţene "Alexandru Odobescu" Călăraşi

3.11.2017 postat

aşteptată cu interes şi căldură, "domnişoara" a surprins plăcut publicul cititor călărăşean

"Domnişoara Nimeni" -volum de versuri lansat cu sprijinul Bibliotecii Judeţene "Alexandru Odobescu" Călăraşi

 

Sub egida Consiliului Judeţean Călăraşi, Biblioteca Judeţeană "Alexandru Odobescu" Călăraşi, în colaborare cu Liceul "Danubius" Călăraşi, Centrul Şcolar şi Cultural de Jurnalism din cadrul acestui liceu a organizat un eveniment de lansare deosebit în data de 31.10.2017, al volumului de versuri "Domnişoara Nimeni", tipărit la Editura Eikon din Bucureşti, chiar în prezenţa autoarei, poeta Florentina Loredana Dalian.

Marinela Enciu, directorul Bibliotecii Judeţene "Alexandru Odobescu" Călăraşi, aflăm din sursele noastre a îmbrăţişat ideea lansării de carte cu multă deschidere, naturaleţe şi cădură, reuşind cu ajutorul doamnelor bibliotecare, dar mai ales cu ajutorul Laviniei Popescu, bibliotecar cu un deosebit simţ al frumosului, care a asigurat prezentarea cărţii, să asigure un cadru deosebit de cald şi plăcut pentru toţi cei prezenţi la lansare.

Au participat:

-directorul Bibliotecii Judeţene Marinela Enciu Marinela,

-profesorul dr. Sorin Danciu, directorul DJCCPC,

-actorul Ştefan Niţu,

-profesor Mihalea Slujtoru,

-profesor Oprica Vârdol,

-profesor Loredana Mira, director CESCUJUR,

-membri ai cenaclului literar ”Phoenix”,

-Florin Rădulescu -Muzeul Municipal Călăraşi,

-Constantin Mitulescu,

-bibliotecari, jurnalişti, elevi, profesori, colaboratori.

Poeta Florentina Loredana Dalian a reuşit prin versurile sale să inpire, să surprindă chiar şi cei mai pretenţioşi călărăşeni, respectiv pe profesorul Sorin Danciu, care a rămas plăcut surprins de harul poetei. Ca şi cititor, şansa de a te întâlni exact cu autorul, care să exprime exact senzaţia pe care vrea să o transmită este rarisimă. Poeta Florentina Loredana Dalian curprinde în acest volum un adevărat coş de senzaţii transpuse în versuri. Cum ar putea să definească un pictor versurile unei poezii? Fiecare din poeziile cuprinse în volumul "Domnişoara Nimeni" surprind plăcut iubitorii de versuri alese. Nu oricine poate surprinde esenţa şi adâncimea cuvântului, chiar dacă unii se străduiesc. Poeta Dalian abordează şi stilul Haiku, care îţi suceşte mintea cu doar câteva silabe. În primele două versuri, sintetice, induce o stare, iar în al treilea vers îţi obligă mintea să exploreze şi să înţeleagă concluzia din el.

Haiku este un gen de poezie japoneză cu formă fixă, alcătuită din 17 silabe repartizate pe 3 "versuri" formate din 5, 7, 5 silabe, respectiv.

,,Lemne trosnind" - haiku premiat în Japonia

Premiul al III-lea la Concursul Internaţional de Haiku "Kusamakura", the City of Kumamoto, Japonia 2015, obţinut de poeta Florentina Loredana Dalian.

Poeta participă în aceste zile la un concurs realizat de Ambasada Rusiei în România, pentru cel mai bun “eseu literar-diplomatic” referitor la un episod din istoria relaţiilor ruso-române.

Un moment deosebit al lansării de la Călăraşi a fost realizat cu sprijnul actorului Ştefan Niţu, care a recitat cu stilul caracteristic una din poeziille volumului "Domnişoara Nimeni" stârnind aprecierea tuturor celor prezenţi.

Sperăm ca şi elevii participanţi să fie atraşi în sălile de lectură ale Bibliotecii "Alexandru Odobescu", care a avut şi un motto al evenimentului: ,,De purtat în această toamnă". Am remarcat dedicaţia bibliotecarilor care cu forţe proprii asigură astfel de evenimente literare, precum şi multe alte acţiuni popularizate intens pe paginile de socializare, care aduc suportul atât de necesar pentru cartea scrisă, tipărită, tezaurul scris al umanităţii. Invităm iubitorii de lectură să exploreze şi blogul poetei Florentina Loredana Dalian.

 

Florentina Loredana Dalian ,,Dintre toate bucuriile pe care mi le conferă scrisul literaturii, poate cea mai intensă e aceea de a mă întâlni cu publicul cititor, cu acei oameni – puțini, câți mai sunt – pentru care poezia este un alt fel de hrană, un alt fel de medicament, un alt fel de frumusețe.

Una dintre cele mai emoționante astfel de întâlniri, a fost întâlnirea mea cu publicul călărășean, în cochetul spațiu amenajat ingenios de oameni cu dăruire pentru ceea ce fac, întâlnire petrecută într-un sfârșit de toamnă frumoasă. N-aș zice „Niciodată toamna nu fu mai frumoasă”, dar, parafrazând, n-aș greși să spun că „Niciodată toamna nu fu mai poetică”.

Mulțumesc tuturor celor care au venit cu drag, celor care mi-au citit poezia și i-au aflat sensurile, celor care au ascultat-o cu emoție și, nu în ultimul rând, celor care au făcut posibilă această întâlnire magică! ” 

Radu Emanuel

 

 

 

Citeste restul postarii »

Vâlcelele / Prima comună din judeţul Călăraşi care a semnat contract pe PNDL2

20.10.2017 postat

 

Primul proiect pe PNDL 2 (Programul Naţional de Dezvolatare Locală) a fost semnat cu comuna Vâlcelele din judeţul Călăraşi, aşa cum ne informează Ionel Tatu, edilul acestei mici, dar ambiţioase comunităţi.

Proiectul "Modernizare străzi în comuna Vâlcelele, judeţul Călăraşi", în valoare iniţială de 4.788.036 lei, pe o distanţă de 4,8 kilometri.

Ionel Tatu, primarul comunei, aflat în convalescenţă, după o intervenţie cu laser pentru o tumoră la creier, dar totuşi pe baricadă la primărie, ne spune că este mândru că Vâlcelele este prima comună care a reuşit semnarea primului proiect din judeţ pe PNDL2.

O altă reuşită a administraţiei din Vâlcelele, comunicată de primarul Tatu este apariţia unui Ordin de Ministru care aprobă trecerea căminului cultural spre Compania Naţională de Investiţii (CNI).

Ca un succes al administraţiei locale, cei doi vectori de investiţie în străzi şi cămin cultural, saltă potenţialul comunei Vâlcelele.

 

Radu Emanuel

 

Citeste restul postarii »

Polițistul Gabriel Andronescu a salvat trei persoane de la înec

9.10.2017 postat

POLIȚISTUL ZILEI

 

 Polițistul zilei este colegul nostru, agent șef principal de poliție Gabriel Andronescu, care a salvat trei persoane de la înec, cu ajutorul trecătorilor.

La data de 8 octombrie a.c., în jurul orei 15.35, în timp ce patrula în zona Portului Călărași, județul Călărași, colegul nostru a observat trei persoane care intrau în apă îmbrăcate. 

Imediat, polițistul a oprit autoturismul, a strigat la acestea, dar văzând că nu a primit niciun răspuns a fugit către ele, s-a urcat într-o barcă și a reușit scoaterea la suprafață, în viață, a unei femei, de 73 de ani.

Celelalte două persoane au fost scoase la suprafață, la solicitarea polițistului, de către doi cetățeni care se aflau în zonă.

Toate cele trei persoane (mama și doi copii majori) au fost transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Colegul nostru are 39 de ani și lucrează la Serviciul Judeţean de Poliţie Transporturi Călăraşi.

În anul 2010, în timp ce se afla în timpul liber, același polițist a salvat dintr-un incendiu, care avea loc într-un apartament de pe scara blocului unde locuiește, o fetiță, pe care a dus-o la el acasă până la stingerea incendiului.Citeste restul postarii »

,,7 dintr-o lovitură” - o tematică low / versus ...se putea mai mult!

3.10.2017 postat
 

După ce salutăm prezența călărășencei Maria Obretin la Călărași, remarcăm că tinerii puteau fi angrenați cu un scenariu peste LOW, în afara unei radiografii clasice și călduțe a imaginii de clasă de liceu. Un fel de selecție la un "big brother" low cost. Provocăm tinerii de la trupa Trepte să abordeze piesele clasice de teatru, adaptate un pic vârstei actorilor, dar rămânând pe pinionul clasic al pieselor grele clasice. 
O piesă a Teatrului Metropolis în care așteptam ca tinerii să atace vectorial putregaiul lumii politice, să expună parvenitismul celor mai ieftine prostituate de partid care se agață cu mult amor de lipitorii de afișe sau cărătorii de mapă ai șefului ca să urce la cașcaval. Tinerii trebuie motivați spre schimbare socială, pe promovare de cultură clasică a marilor dramaturgi, cu adaptări prețioase.  <<"7 dintr-o lovitură" e un manifest împotriva proteveurilor și antenelor, și kanaldeurilor care ne infestează viața.>>, apare cu o descriere la Metropolis... Pe bune?!!! Noi zicem că se poate mai mult pentru tineretul călărășean, iar imaginația regizorilor poate fi actualizată, dacă tot e infestație de proteveuri cu, de exemplu, radiografii ale tineretului parvenit din politică, ale copiilor de politicieni cățărați pe scara socială, ale joburilor aranjate pe PCR (Pile, Cunoștințe, Relații) la instituții, unde tinerii nu au loc de pilangioaice (prostituate de partid, care trec pe sub mai multe mese, dar nu la baruri, ci prin birouri) și pilangii. Teatrul trebuie să participe și la asanarea socială și morală a societății actuale. Bla-bla !  
Citeste restul postarii »

Reprezentanţii comunei Vâlcelele prezenţi la Zilele comunei Calfa din Republica Moldova

28.09.2017 postat

 

Imediat după Zilele comunei Vâlcelele, administraţia comunei Vâlcelele, dar şi preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, au fost prezenţi la a doua ediţie a Zilelor comunei Calfa, din Republica Moldova. Comuna Calfa, ne spune Ionel Tatu, primarul comunei Vâlcelele, este o comunitate înfrăţită cu cea din Călăraşi.

Primarul Ionel Tatu, ne-a dezvăluit că a avut ocazia să se întâlnească la Calfa, cu vicepremierul Republicii Moldova, Gheorghe Bălan pe care l-a invitat să viziteze comuna Vâlcelele.

Primăriţa din Calfa, împreună cu delegaţia călărăşeană au participat la sfinţirea la două fântâni ale comunei moldovene.

Primăria Comunei Calfa aparţine de Raionul Anenii Noi şi este reprezentată de Ludmila Ceaglic.

Din toate aceste vizite primarul Ionel Tatu speră să iasă şi ceva bun, respectiv stabilirea unui pol de conlucrare pentru comuna Calfa şi comuna Vâlcelele. Din stabilirea unor relaţii de colaborare pot ieşi proiecte benefice pentru ambele comune.

 

Radu Emanuel

Citeste restul postarii »

NOCTURNA BIBLIOTECII 2017, EDIȚIA A VII-A prezintă expoziția plastică ''STRUCTURI'' de ANA MARIA PĂPURICĂ

27.09.2017 postat

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ''ALEXANDRU ODOBESCU'' CĂLĂRAȘI

NOCTURNA BIBLIOTECII 2017,EDIȚIA A VII-A

prezintă expoziția plastică

''STRUCTURI''

de ANA MARIA PĂPURICĂ

 

Expozițiepersonală organizată cu ocazia manifestărilor cultural-artistice desfășurate în cadrul proiectului național ''Noaptea albă a Bibliotecilor'', noaptea în care bibliotecile prind viață!

Nu rata Nocturna Bibliotecii 2017!

Data: 30.09.2017, ora. 20.00 Locul: Sediul Bibliotecii (Demisolul C.J.C.)

''STRUCTURI''

de ANA MARIA PĂPURICĂ

- expoziție personală -

Cuprinde lucrările:

 1. Bunicul

 2. Structuri fitomorfe

 3. Structuri zoomorfe

 4. Imersiune

 5. Echilibru

 6. Lan cu maci

 7. Legenda căprioarei

 8. Inerție

 9. Diformitate

 10. Origini

 11. Maica Domnului

 12. Răstignirea

 13. Structuri zoomorfe II

 14. Egocentrism

 15. Erou I

 16. Erou II

 17. Supraviețuitorul

 18. ''The Walking Dead''

   

   

  Ana Maria Papurică

* nascută pe 18 noiembrie 2001

* elevă în clasa a X-a, CNBS Călărași

* îndrumător artistic: prof. Silviu Ioan Soare

A participat cu lucrări personale alături de numeroși artiști plastici la expoziții de grup organizate de Muzeul Municipal Călărași – ''Salonul de Primăvară'' (edițiile 2014, 2015, 2016) și la atelierul ''Ferestre'', organizat de Galeria Irecson București (2015).

Expoziția''STRUCTURI'', prilejuită de evenimentul ''Nocturna bibliotecii 2017'' aduce iubitorilor de artă de toate vârstele, o parte din opera Anei (veche prietenă a bibliotecii noastre),18 dintre tablourile artistei,14 dintre acestea pictate pe pânză în ulei și tempera- compoziții foarte expresive cu teme religioase, minerale, fito-zoomorfe, dar și 4 portrete în creion, ale victimelor tragediei de la ''Colectiv'' din 2015.

Artista expune în premieră patru opere realizate anul acesta: 'Inerție'' '', Diformitate'', ''Echilibru'', ' și 'Egocentrism''.

Mărturisire: ''Desenez de când mă știu, pictatul a venit ca o pasiune ulterioară, ca o trecere la un alt nivel. Mă inspir adesea din natură, din lumea pe care o văd în jurul meu și încerc să o transpun conform propriei mele viziuni. Nu pictez mereu, ci doar atunci când simt că am ceva de transmis. Timpul de lucru diferă de la un tablou la altul, pot picta un tablou în trei ore, iar altul poate dura șase luni. Imi place să pornesc de la modelul real, palpabil, autentic și să ofer pe parcursul actului artistic cât mai multă emoție.''

*****

''Tablourile cu elemente fitomorfe şi zoomorfe ale Anei Maria Păpurică sunt rezultatul studiului structurilor naturale pe care aceasta a reuşit să le integreze unor compoziţii expresive şi armonioase. Nevoia tinerei artiste de exprimare directă se observă în generozitatea de a cuprinde forma prin desenul sigur, academic, în tonuri catifelate de ocru, siena, galbenuri diluate, pe care le regăsim în fundal şi în motivele picturale redate în plină pagină.'' Ana Amelia Dincă, critic de artă (http://artindex.ro/2015/09/06/expozitia-de-grup-ferestre-galeria-irecson-cronica/)

Citeste restul postarii »

Alteța Sa Regală Principesa Maria a României a efectuat o vizită publică în județul Călărași

27.09.2017 postat

Alteța Sa Regală Principesa Maria a României a efectuat astăzi o vizită publică în județul Călărași pentru a afla amănunte legate de dezvoltarea și promovarea zonei noastre.

Președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, a purtat o discuție pe aceste teme în prezența prefectului județului George Iacob și a subprefectului Mihai Beștea.

Alteța Sa Regală s-a arătat interesată de mediul de afaceri, de sistemul educațional, dar și de proiecte locale cu caracter social, Principesa Maria fiind recunoscută pentru implicarea sa activă în astfel de programe de interes pentru comunități.

 

În cadrul vizitei la Consiliul Județean Călărași, Alteța Sa a trecut pragul secției de arheologie a Muzeului Dunării de Jos acolo unde este expusă pentru publicul larg tava argintată de pe care Regele Carol, ajuns la Silistra, a servit pâine și sare.

 

Îmbrăcați în straie tradiționale românești reprezentanții Ansamblului folcloric Bărăganul” al Centrului de Cultură și Creație Călărași au întâmpinat-o pe Alteța Sa Regală Principesa Maria pentru a-i prezenta sala de spectacole și pentru a promova acțiunile culturale ale instituției.

 

Întrevederea de la Consiliul Județean Călărași s-a încheiat cu un moment emoționant – prezentarea Centrului SERA din cadrul Direcției de Asistență Socială și Pentru Protecția Copilului.

Copiii au așteptat reprezentanta Casei Regale în ropote de aplauze, dar și cu ușile „căsuțelor lor” larg deschise.

 

Principesa Maria a României este cea mai tânără fiică și cel de-al cincilea copil al Majestății Sale Regelui Mihai I și a soției acestuia, Ana. Principesa Maria reprezintă, de la stabilirea definitivă în România, Familia Regală în diferite ocazii, proiecte sociale și de promovare a economiei românești, acordând Înaltul Patronaj unor organizații precum Organizația Umanitară Concordia, programului național de educație de mediu Patrula de Reciclare, desfășurat de Asociația Română pentru Reciclare RoRec, Expoziției chinologice internaționale de la Alba Iulia și ulterior Asociației Chinologice.

 

 

 

Biroul de presă

Citeste restul postarii »

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ''ALEXANDRU ODOBESCU'' CĂLĂRAȘI -NOCTURNA BIBLIOTECII 2017, EDIȚIA A VII A

27.09.2017 postat

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ''ALEXANDRU ODOBESCU'' CĂLĂRAȘI

vă invită la

NOCTURNA BIBLIOTECII 2017, EDIȚIA A VII A

 

Noaptea albă a bibliotecii scoate la rampă colecțiile tradiționale și digitale

precum și cititorii noștri, mai vechi sau mai noi, la ore târzii...

Bibliotecarii vor veni în afara orelor obișnuite ale programului de lucru

și își vor primi oaspeții cu evenimente și experimente culturale.

Va fi un periplu nocturn inedit, atractiv, artistic, gândit cu finețe,

încercând să nu lăsăm nimic la voia întâmplării.

Îndrăznim și ne imaginăm o noapte albă de toamnă galbenă cu povești de neuitat.

Pe 30.09.2017, la ora 20.00, noi vom fi acolo pentru voi.

Nu rata Nocturna Bibliotecii 2017!


Manager,

Marinela Enciu

 

Citeste restul postarii »