Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 29.07.2021

27.07.2021 postat

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,   

Având în vedere:

- proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 11990/23.07.2021; 

- prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

    În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

DISPUNE:

             Art. 1. – Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 29 Iulie 2021, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

    Depunerea jurământului de către consilierul județean a cărui mandat a fost validat prin încheierea din 09.07.2021 a Tribunalului Călărași, pronunțată în dosarul nr. 956/116/2021

    1.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 127/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Călăraşi pe principalele domenii de activitate, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11670/17.07.2021, Raportul Comp. Juridic, nr. 11671/19.07.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică;

    2.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 163/2017 privind constituirea Comisiei pentru protecţia copilului Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11674/19.07.2021, Raportul Secretarului Județului, nr. 11673/19.07.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Învățământ;

    3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului propriu al Județului Călărași la 30 iunie 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11779/20.07.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 11781/20.07.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

    4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11962/22.07.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 11963/22.07.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

    5.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 61/2021 pentru naprobarea utilizării excedentului bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020, în exercițiul bugetar 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11960/22.07.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 11961/22.07.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

    6.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 19/2021 privind contractarea și garantarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 87.000.000 lei, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11779/20.07.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 11781/20.07.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe; 

    7.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 118/2021 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor, destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului județean Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11435/14.07.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 11436/14.07.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

    8.Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii lotului înscris în Cartea Funciară 31096 a UAT Călărași cu lotul înscris în Cartea funciară nr. 31099 a UAT Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11304/12.07.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 11305/12.07.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

    9.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren, aflat în domeniul public al Județului Călărași, în folosința gratuită a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11588/16.07.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 11589/16.07.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;
    10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Călărași 2020 – 2025, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11520/15.07.2021, Raportul DDRRE, nr. 11521/15.07.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

    11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și a Studiului de oportunitate, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11819/20.07.2021, Raportul DDRRE, nr. 11820/20.07.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

    12.Proiect de hotărâre pentru modificare și completarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență ”Dr. POMPEI SAMARIAN” Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11766/20.07.2021, Raportul Comp. Sănătate, nr. 11768/20.07.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

    13.Proiect de hotărâre pentru completarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11262/12.07.2021, Raportul Comp. Sănătate, nr. 11267/12.07.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

    14.Proiect de hotărâre privind desființarea Serviciului Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independente și înființarea Compartimentului pentru Sprijinirea Victimelor infracțiunilor și structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11947/22.07.2021, Raportul Comp. Guvernanță, nr. 11848/22.07.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Învățământ;

    15.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale unor servicii din structura  organizatorică a Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași, precum și aprobarea Organigramei, Statului de funcții si Regulamentului de  Organizare și Funcționare ale acesteia, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11992/23.07.2021, Raportul Comp. Guvernanță, nr. 11993/23.07.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Învățământ;

    16.Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali din cadrul Consiliului Județean Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 12005/23.07.2021, Raport Comp. Juridic, nr. 12009/23.07.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică

    17.Diverse   

 

               PREŞEDINTE,                                              

             ec. Vasile ILIUȚĂ   

Citeste restul postarii »

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Călărași în şedinţă ordinară, în data de 29.07.2021

23.07.2021 postat

 

C:\Users\mihaela.petre\Desktop\ANTETE NOI\Antet PIMARIA MUN. CL. 2019.jpg

  Primarul Municipiului Călăraşi,

        În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

 

DISPUNE:

 

    Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 29.07.2021, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

            

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil teren în suprafaţă de 350 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Belşugului, nr. 41, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, conform cărţii funciare nr. 27089, în scopul edificării unui spaţiu pentru servicii.

 2. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitaţie publică a unui imobil teren în suprafaţă de 350 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Belşugului, nr. 41, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, conform cărţii funciare nr. 27089, în scopul edificării unui spaţiu pentru servicii.

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil teren în suprafaţă de 10 ha, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, carte funciară nr. 28617, cu destinaţia de înfiinţare culturi furajere.

 4. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitaţie publică a unui imobil teren în suprafaţă de 10 ha, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, carte funciară nr. 28617, cu destinaţia de înfiinţare culturi furajere.

 5. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Petre V. Haneş, nr. 8, număr carte funciară 23402, tarlaua 65, parcela 18/2, cu suprafaţa de 396 mp, doamnei Stoica Florentina.

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.

 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Călăraşi a imobilelor cu numărul cadastral 32232, numărul cadastral 32231, numărul cadastral 32233, situate în municipiul Călăraşi, strada Cornişei, nr. 1, Bloc 8, Bloc 9, Bloc 10.

 8. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de folosinţă gratuită în sarcina terenurilor în suprafaţă de 312 mp, 308 mp şi 307 mp, în favoarea construcţiilor bloc 8, bloc 9 şi bloc 10 – locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situate în municipiul Călăraşi, strada Cornişei, nr. 1, aflate în domeniul privat al statului.

 9. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 31298, cu suprafaţa de 8099 mp, situat în Călăraşi, Bulevardul 1 Mai, Tronson 4, aparţinând domeniului public al UAT municipiul Călăraşi.

 10. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în trei loturi a imobilului teren având numărul cadastral 24320, cu suprafaţa de 2796 mp, situat în Călăraşi, strada Muşeţelului, nr. 23, aparţinând domeniului privat al UAT municipiul Călăraşi.

 11. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 70/26.04.2018 privind constatarea componenței suprafețelor ocupate de trotuarele aferente străzilor din municipiul Călărași, care fac parte din pozițiile 6, 7 și 8 din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Călăraşi.

 12. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.08.2021 – 31.10.2021.    

 13. Diverse
Primar,

               DulceMarius Grigore

    Nr. 1094                                                       Vizat pentru legalitate, 

    Emisă la Călăraşi,                                         Secretarul general al municipiului,

    Astăzi, 23.07.2021                                                Cs. jr. Sârbu Mărgărit

    Red./înt. V.M. 3 ex
Citeste restul postarii »

Consiliul Județean Călărași a semnat predarea amplasamentului pentru portul turistic

21.07.2021 postat
Consiliul Județean Călărași, reprezentat de vicepreședintele Ion Samoilă, a semnat astăzi predarea amplasamentului pentru portul turistic și ordinul de începere a lucrărilor.
Începând cu data de 2 august, zona recent demolată Malibu va deveni șantier de lucru pentru firma Coral SRL.
Aceasta vine la Călărași cu o vastă experiențăîn domeniul construcției portuare, în portofoliu regăsindu-se și portul de la Tulcea.
Valoarea proiectului este de 18 milioane de euro.
Data finalizării - 2 noiembrie 2023
Citeste restul postarii »

Primăria Călărași a lansat un sondaj pentru consultarea opiniei publice cu privire la principalele nevoi și probleme ale comunităților locale din Zona Urbană Funcțională Călărași

21.07.2021 postat

În contextul elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pe perioada 2021-2027, Municipiul Călărași derulează un sondaj pentru consultarea opiniei publice cu privire la principalele nevoi și probleme ale comunităților locale din Zona Urbană Funcțională Călărași.
Acest chestionar este adresat locuitorilor din Municipiul Călărași și localitățile limitrofe de unde cel puțin 15% din forța de muncă face naveta către centrul urban Călărași.
Vă rugăm să completați chestionarul următor, opiniile dumneavoastră vor fi printre cele mai importante argumente în decizia privind proiectele care vor fi dezvoltate în următorii ani în Zona Urbană Funcțională Călărași.
Timpul estimat pentru completare este de aproximativ 10 minute. Nu este nevoie să vă dați numele.
Link: https://www.surveymonkey.com/r/SIDU-Calarasi

Citeste restul postarii »

Deputatul Dumitru Coarnă susține audiențe la birourile parlamentare din Călărași și Oltenița

15.07.2021 postat

Deputatul Dumitru Coarnă susține audiențe la birourile parlamentare din:

Calarasi, strada Bucuresti, nr 141 și

Oltenita, Bd. Tineretului nr. 105-115, bl. Sahia, sc. A, parter.

Deputatul PSD Călărași, Dumitru Coarnă poate fi abordat la Călărași, la sediul PSD Călărași unde susține în fiecare dimineață de joi audiențe, deputatul fiind foarte solicitat la Călărași. Vineri dimineața, deputatul Dumitru Coarnă susține audiențe și la cabinetul său din Oltenița.

Citeste restul postarii »

SPCTAFL in calitate de administrator al Bazinului de inot didactic, in baza regulamentului de functionare aprobat prin HCL nr. 89/30.06.2021, va aduce la cunostinta urmatoarele:

14.07.2021 postat

     

    

PRIMARIA MUNICIPIULUI CALARASI

SERVICIUL PUBLIC CENTRALE TERMICE SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

Calarasi-910019, Str. 1 Decembrie 1918 nr.1.Bl. A24. Sc.4, Parter

Infiintat cf.HCL nr.71/2002, Codul de inregistrare fiscala (CIF): RO14867658,

Cont: RO06TREZ20121300250XXXXX, deschis la Trezoreria Calarasi

Telefon/Fax 0242.314186


Comunicat de presa


SPCTAFL in calitate de administrator al Bazinului de inot didactic, in baza regulamentului de functionare aprobat prin HCL nr. 89/30.06.2021, va aduce la cunostinta urmatoarele: 

In intervalul orar 8:00-16:00, la Bazinul de inot didactic isi desfasoara activitatea Clubul Sportiv Scolar, in baza protocolului de colaborare cu SPCTAFL,  aprobat prin HCL nr. 90/30.06.2021. Programarile orare si grupele de elevi sunt stabilite de C.S.S in functie de programa scolara sportiva  aprobata.

 •  CSS ofera sedinte de recuperare fizica si initiere inot, ca program sportiv complementar sau dedicat, pentru toate disciplinele sportive autorizate in cadrul C.S.S. Calarasi ( canotaj, atletism, baseball, inot, etc).

 • Copiii si elevii care nu sunt inscrisi (legitimati) la C.S.S. Calarasi, dar care doresc sa urmeze cursuri de initiere inot , vor achizitiona abonament de acces la Bazinul de inot didactic de la sediul  SPCTAFL si vor contacta unul din antrenorii de inot autorizati , Conditiile contractuale pentru serviciile de initiere inot se stabilesc intre antrenor si beneficiari . Datele de contact pentru antrenorii de inot se gasesc la SPCTAFL si la Bazinul de inot didactic. Programul lor se desfasoara in functie de orarul disponibil si in functie de programarile lunare prioritare.

          Adultii si copii, initiati in inot, isi pot procura abonamente si isi pot  desfasura activitatea de Luni pana  Vineri, intre orele 16:00-20:00, si  Sambata,  Duminica, intre orele 9:00-21:00, conform programarii de la avizierul Bazinului de inot didactic, respectiv pe zile / ore /sedinte.

Accesul in incinta Bazinului de inot didactic se va face organizat la interval de cca. 1 ora, sub indrumarea personalului SPCTAFL, fara suprapunerea grupelor.

Programarile se actualizeaza saptamanal sau lunar in functie de contractele incheiate  de SPCTAFL si disponibilitatile orare.  Accesul se face pe baza de abonamente pentru copii, elevi, studenti (100 lei / 12 sedinte) si abonamente pentru adulti ( 200 lei/12 sedinte). Valabilitatea abonamentelor este de 3 luni de la emitere.

Tariful de inchiriere pentru persoane juridice este  de 300 lei / ora, in functie de disponibilitate.

Activitatea la Bazinul de inot didactic se desfasoara in conditiile HG nr.636/09.06.2021 si HCNSU nr. 44/07.07.2021, privind starea de alerta, respectiv la 70% din capacitate.
Citeste restul postarii »

Anuntul privind selectia a 3 pozitii de administratori neexecutivi, membrii ai Consiliului de Administratie pentru societatea Satul Nou Gradistea SRL

13.07.2021 postat

Societatea Satul Nou Gradistea SRL si-a inceput activitatea in anul 2013 si are drept principal obiect de activitate prestarea de servicii de interes public privind domeniul public si privat al Comunei Gradistea Calarasi. Primaria Comunei Gradistea a desemnat firma de recrutare George Butunoiu pentru a furniza asistenţa de specialitate in procesul de recrutare şi selecţie conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Criterii obligatorii de calificare care vor sta la baza listei lungi de candidati sunt:

 1. absolvent(a) de studii superioare cu diploma de licenta a unei institutii de invatamant superior (profil economic, juridic, altele);

 2. Minimum 5 ani experienţa profesionala totala, dintre care minimum 2 ani in functii de conducere relevante (Director, Membru CA, Sef Serviciu, Manager de departament, etc) in companii/institutii publice din segmentul utilitati publice sau servicii catre firme sau populatie sau in conducerea de proiecte cu cifra de afaceri/buget alocat de minimum 25.000 Ron;

 3. fluenta in limba romana si cel putin o alta limba de circulatie internationala;

 4. reputatie ireprosabila din punct de vedere profesional.

 

 1. Criteriile de selectie care constituie avantaje sunt:

e.   cunostinte de guvernanta corporativa;

f.    studii postunversitare/pregatire profesionala/certificari suplimentare relevante;

Modul de depunere a candidaturii: CVurile candidatilor vor fi trimise până cel târziu în data de 11.08.2021,  pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de selecţie pentru Membru CA - Satul Nou Gradistea SRL, Nume si Prenume Candidat”, la adresa de corespondenţă a Primăriei comunei Grădiștea : Sat Cunești, str. Calea Călărași, nr. 54, comuna Grădiștea, județul Călărași.

 • Opis;

 • Curriculum Vitae in limba romana; 

 • Cazier Judiciar; 

 • Două scrisori de recomandare, care sa contina numele si datele de contact ale persoanelor care ofera referintele; 

 • Copie a actului de identitate;

 • Copii conforme cu originalul ale actelor de studii;

 • Copii dupa cartea de munca/contractele de munca care sa faca dovada experientei de minimum 5 ani experienta profesionala companii/insitutii publice din domeniul utilitati publice sau servicii catre firme sau populatie, dintre care minimum 2 ani pe pozitii de conducere relevante (Director/membru CA/Sef Serviciu, Manager de departament, etc);

 • Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese;

 • Declaraţie privind neincadrarea intr-una dintre situatiile de revocare a mandatului din motive imputabile siesi;

 • Declaratie pe proprie raspundere privind autenticitatea diplomelor de studii prezentate in copie;

 • Adeverinta medicala

 

Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare şi selecţie. 

 

Nota: acest anunt a fost publicat in presa centrala din Romania si pe site-urile consultantului (www.georgebutunoiu.com

si pe cel al Primariei Comunei Gradistea Calarasi (https://www.primariagradistea.ro/index.php/en/Citeste restul postarii »

Delegație bulgară la Consiliul Județean Călărași în cadrul proiectului “Managementul eficient al situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră Călărași – Veliko Târnovo”

13.07.2021 postat
În data de 13 iulie 2021, la Consiliul Județean Călărași a fost prezentă  o delegație bulgară coordonată de primarul localității Pavlikeni, Emanuil Manolov, partener al instituției noastre în cadrul proiectului “Managementul eficient al situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră Călărași – Veliko Târnovo”.
Întâlnirea prezidată de vicepreședintele Consiliului Județean Călărași, Ion Samoilă, are ca obiectiv stadiul proiectului transfrontalier cu o valoare totală de 949 799.45 euro.
Proiectul are următoarele activități:
Bulgaria– consolidarea malurilor râurilor din Pavlikeni: Lucrări de reparație și reabilitare pentru îmbunătățirea conductivității albiei râurilor MIhalska și Lomya.
România – achiziționarea de echipamente de intervenție specializate:
-autovehicul pe șenile cu remorcă, în valoare de 300.000 euro, cu capacitate de rulare atât pe drumuri publice cât și pe teren accidentat (teren mlăștinos, canale de irigații, vaduri etc.) și în situații meteo periculoase (zăpezi abundente, viscol) – pentru ISU Călărași;
-un vehicul de teren echipat cu camere de vizibilitate redusă (infraroșu sau termic) – va fi utilizat pentru a interveni în situații de urgență atât pentru salvarea oamenilor, cât și pentru animale și poate fi folosit cu ușurință pentru observarea caselor, asigurarea și limitarea infracțiunilor contra proprietății;
-bărci echipate cu camere cu vizibilitate redusă (camera infraroșu sau termică) pentru intervenție și pază în zonele inundate, asigurând astfel accesul din apă;
-stație de lucru cu hartă GPS și aplicație pentru maparea zonelor de inundații sau de incendiu, care vor servi și pentru monitorizarea zonelor de intervenție în timp real și a intervenției personalului – pentru IJJ Călărași.
Rezultatele proiectului vor contribui la o mai bună protecție a populației, în situații de urgență, prin acțiuni de prevenire și intervenție, iar numărul populației care va beneficia va fi de peste 300 000 de persoane.
Citeste restul postarii »

Primarul Marius Dulce „Modernizarea Călăraşiului, nu e doar un simplu slogan!”

13.07.2021 postat
 
 „Modernizarea Călăraşiului, nu e doar un simplu slogan ci un obiectiv pe care ni l-am asumat în campania electorală, punându-l în centrul acestui mandat. Pentru că avem nevoie de drumuri mai bune, de mobilitate, reabilitarea străzii Dunărea era o necesitate. Suntem în grafic cu lucrările. Un tronson a fost asfaltat, urmează şi modernizarea trotuarelor.
 
-La Bazarul Big, partea cea mai grea s-a efectuat, și anume am reușit să ieșim în termen cu fundația la cota zero. Avem structurile metalice făcute, cred că într-o săptămână, două, demarăm montarea panourilor de tip sandwich și turnarea șapei interioare. Așa cum am promis, sperăm ca până, cel târziu, în noiembrie obiectivul să fie gata astfel încât cetăţenii şi comercianţii să beneficieze de condiţii civilizate.
 
-Am revenit în Parcul Florilor unde suntem în grafic cu lucrările. Schimbăm pavelele, aflate într-o avansată stare de degradare. Veţi vedea la finalul acestor lucrări un parc frumos, modern. La fel vom proceda şi cu celelalte parcuri însă cu puţină răbdare pentru că din păcate nu avem la îndemână suficiente resurse financiare. Aş vrea să subliniez faptul că tot ce facem acum în Călărași facem cu surse proprii.
-Parcarea pe care o construim în jurul blocurilor H din strada Victoriei este o investiţie pe care o realizăm cu Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi. Acolo vor fi în jur de 70-100 de noi locuri de parcare. Intenţionăm să amenajăm astfel de parcări în mai multe zone ale oraşului. Cetăţenii ne solicită acest lucru şi facem tot ce e omeneşte posibil să dăm curs acestor doleanţe. Din păcate, bugetul este principalul nostru adversar dar, repet, cu răbdare, vom finaliza tot ce ne-am propus.”, a declarat primarul municipiului Călăraşi Marius Dulce.
Citeste restul postarii »

Străzi cu sens unic

9.07.2021 postat

Atenție șoferi !!!

 Comisia pentru Siguranţa Circulaţiei Rutiere din cadrul Primăriei municipiului Călăraşi a aprobat cu avizul Biroului Rutier al Poliţiei Municipiului Călăraşi instituirea circulaţiei în sens unic pe următoarele străzi:

 • Strada Primăverii din direcţia str. Bucureşti către str. Independenţei
 • Strada Aurora din direcţia str. Independenţei către str. Bucureşti
 • B-dul 1 Mai şi strada Traian din direcţia str. Slobozia (Hotel Călăraşi) către str. Sf. Nicolae
 • Instituirea sensurilor unice nu va modifica reglementarea privind acordarea priorităţii în nicio intersecţie din cele menţionate mai sus.
Citeste restul postarii »

SP CT-AFL - precizari privind protocolul de colaborare cu Clubul Sportiv Scolar Calarasi

8.07.2021 postat

     

    

PRIMARIA MUNICIPIULUI CALARASI

SERVICIUL PUBLIC CENTRALE TERMICE SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

Calarasi-910019, Str. 1 Decembrie 1918 nr.1.Bl. A24. Sc.4, Parter

Infiintat cf.HCL nr.71/2002, Codul de inregistrare fiscala (CIF): RO14867658,

Cont: RO06TREZ20121300250XXXXX, deschis la Trezoreria Calarasi

Telefon/Fax 0242.314186
COMUNICAT DE PRESA


SP CT-AFL in calitate de administrator al Bazinului de inot didactic, in conformitate cu scopul investitiei si in baza regulamentului de functionare aprobat prin HCL nr. 89/30.06.2021, a incheiat un protocol de colaborare cu Clubul Sportiv Scolar Calarasi aprobat prin HCL nr. 90/30.06.2021. 

Referitor la protocolul de colaborare, facem urmatoarele precizari:

 • Accesul copiilor si elevilor inscrisi (legitimati) la CSS Calarasi este gratuit, in intervalul 8:00-16:00, conform Regulamentului de ordine interioara, pentru toate disciplinele autorizate in cadrul CSS Calarasi( canotaj, atletism, baseball, inot etc).

 • Pentru disciplina „inot”  programul se desfasoara  Luni, Miercuri, Joi intre orele 12:00-14:00 cu antrenor colaborator, specialitatea inot.

 • Pentru celelalte discipline (canotaj, atletism, baseball, etc) activitatea se desfasoara cu antrenor specializat pentru fiecare disciplina, pentru recuperare fizica si initiere inot, de luni pana vineri, interval orar 8:00 – 16:00, conform programului stabilit de CSS Calarasi.

Pentru copii si elevii care nu sunt inscrisi (legitimati) la CSS Calarasi si doresc  sa urmeze cursuri de initiere inot  se va achizitiona abonament de acces la Bazinul de inot didactic de la SP CTAFL si se va contacta unul din antrenorii de inot autorizati. Datele de contact pentru antrenorii de inot se gasesc la SPCTAFL si la Bazinul de inot didactic. 

Facem precizare ca antrenorii de inot autorizati nu sunt colaboratori sau angajati ai SPCTAFL astfel responsabilitatea incheierii unor contracte de prestari servicii este a parintilor copiilor, respectiv a antrenorilor.

Antrenorii de inot isi stabilesc tarifele, grupele si programul in functie de gradul de ocupare al bazinului de inot didactic, avand in vedere protocolul incheiat intre CSS si SPCTAFL si contractele incheiate de SP CT AFL cu terti. Astfel, in intervalul orar 8:00-16:00, au prioritate cursurile CSS conform Protocolului incheiat intre CSS si SP CT-AFL, iar in intervalul orar, de luni pana vineri intre orele 16:00 -20:00 si in week-end prioritate au contractele incheiate de SP CT-AFL cu persoane juridice.

Abonamentele de 12 sedinte a cate o ora sunt valabile 3 luni de zile de la data emiterii.Citeste restul postarii »

Primăria municipiului Călărași anunță licitația pentru un lot format din 9 imobile terenuri

8.07.2021 postat
Primăria municipiului Călărași anunță licitația pentru un lot format din 9 imobile terenuri, fiecare cu suprafaţa de 2 mp, ce aparțin domeniului public al municipiului Călărași, în scopul amplasării unor panouri publicitare, după cum urmează:

Depurtatul PSD Constantin Bîrcă consideră "Consultarea publicului ca o obligaţie a autorităţilor!"

8.07.2021 postat

Prezenta declaraţie mi-a fost sugerată de recentul sondaj INSCOP "Neîncrederea publică - Vest versus Est, ascensiunea curentului naţionalist în era dezinformării şi fenomenului ştirilor false".

Sondajul de opinie a fost realizat în perioada 1 - 15 iunie, pe un eşantion de 1500 de persoane.

Acesta este împărţit în trei capitole, cel de-al doilea fiind dedicat măsurării disponibilităţii românilor de a vota un partid naţionalist, precum şi a aderenţei pe care o au o serie de elemente de agendă eurosceptică şi naţionalistă.

Un procent semnificativ al celor consultaţi arată că aproape 60% dintre români ar vota un partid care promovează valorile religioase şi susţine familia tradiţională.

Potrivit aceloraşi date, aproximativ două treimi din respondenţi nu ar mai susţine o astfel de formaţiune, dacă ea ar promova ieşirea României din Uniunea Europeană, apropierea de Rusia sau restrângerea drepturilor minorităţilor naţionale.

Este important de subliniat faptul că abordarea naţionalist - populistă reprezintă un fenomen în creştere în Uniunea Europeană pentru guverne precum cele ale Italiei, Poloniei sau Ungariei. De asemenea, este de remarcat o ascensiune a euroscepticilor în Franţa, Austria sau Spania, ceea ce nu face decât să fragilizeze construcţia europeană.

Pentru ţara noastră, cercetarea sociologică arată că două treimi dintre adepţii apărării intereselor naţionale cred că ieşirea României din Uniunea Europeană ar afecta interesele naţionale ale ţării.

Un fapt este cert - majoritatea românilor consideră că, dacă restul ţărilor europene îşi urmăresc şi propriile interese naţionale, este legitim ca şi românii să îşi dorească acelaşi lucru pentru ţara lor.

Aceasta demonstrează că există o percepţie clară a faptului că ieşirea din UE ar afecta interesele naţionale şi că dezvoltarea economică a ţării are oportunităţi esenţiale în interiorul Uniunii.

Cifrele sunt semnificative - 62,9% dintre respondenţi au apreciat că, în viitor, România s-ar dezvolta mai bine economic dacă ar fi în interiorul Uniunii Europene, în timp ce numai 27% au considerat că România s-ar dezvolta mai bine economic dacă ar fi în afara UE.

Referitor la problematica intereselor naţionale ale României, 32,6% au indicat dezvoltarea economiei; 24% - întărirea rolului României în UE; 11,9% - dezvoltarea infrastructurii de transport; 7,7% - protejarea grupurilor de populaţie vulnerabile.

Acestea sunt doar câteva elemente ale dialogului cu publicul.

Rezultatele consultării reprezintă un barometru demn de luat în considerare permanent şi nu doar o dată la 4 ani.

Citeste restul postarii »

Bogdan Mihai - manager cu acte al Spitalului Județean de Urgență Călărași

7.07.2021 postat
 
Astăzi a fost semnat contractul de management al managerului Spitalului Județean de Urgență Călărași, Bogdan Mihai.
"De la preluarea interimatului lucrurile au evoluat în incinta unității noastre spitalicești.
Am încredere în domnul manager și echipa sa și sunt convins că pacienții vor avea parte de un act medical de calitate și de condiții de cazare la standarde europene", precizează președintele Consiliului Județean, Vasile Iliuță.
Citeste restul postarii »

Program Cinema 2D/3D - partea 2

6.07.2021 postat

23 și 30.07.2021, ora: 12:30

24 – 25.07.2021 și 31.07 – 01.08.2021, orele 10:00 și 12:30

Raya și ultimul dragon3D (variantă dublată)

Regia: Don Hall, Carlos López Estrada, Paul Briggs

Cu: voce – limba română: Alexandru Potocean (Benja), Florian Ghimpu (Chai), Smaranda Caragea (Virana), Cătălina Chirțan (Raya), Alexandra Badea (Sisu), Valentino Tiron (vânzător), Ciprian Cojenel (Căpitanul Șiră), Andreea Gaică (Namaari), Tudor Morgovan-Cristescu (Wahn),  Andrei Tomi (Boun),  Geo Morcov (Dang Hai) 

Gen film:Animaţie

Durata: 114 minute . Rating: AG . Premiera în România: 18.06.2021 - Tânăra războinică Raya a pierdut tot ce conta în viață. Dar acum, are șansa de a readuce pacea și unitatea în lumea pe care trebuie să o salveze de o forță malefică. Pentru a reuși în lupta cu răul, pleacă în căutarea ultimului dragon legendary, din tărâmul fantastic Kumandra, sperând că super puterile lui îi vor fi de folos. Călătoria aceasta este nu numai o căutare, ci și o inițiere importantă.https://www.youtube.com/watch?v=lq7S2avw1_g


23 - 29 .07. 2021

Ora: 17:00 

Luni, filmul nu va fi proiectat

Furia unui om periculos2D 

Regia: Guy Ritchie

Cu: Jason Statham, Josh Hartnett, Scott Eastwood, Holt McCallany

Gen film:Acţiune, Thriller

Durata:118 minute

Premiera în România: 23.07.2021 -După o ambuscadă mortală pe una dintre mașinile blindate, Fortico Securities, cu sediul în Los Angeles, aduce în echipă un angajat nou, misterios, Patrick Hill, care devine cunoscut pur și simplu ca „H”. Pe măsură ce învață lucrurile de la partenerul Bullet, H pare a fi inițial un tip liniștit, cu capul plecat, pur și simplu acolo pentru a face o treabă și pentru a-și câștiga existența. Dar când el și Bullet devin țintele unei tentative de jaf, formidabilele abilități ale lui H sunt dezvăluite. Nu numai că este un expert în tir, care este la fel de priceput în lupta corp la corp, dar H este, de asemenea, neînfricat, nemilos și letal.

https://www.youtube.com/watch?v=_euHvTpMjQE


23 – 29.07.2021

Ora: 20:00 

Luni, filmul nu va fi proiectat

Old2D

Regia: M. Night Shyamalan

Cu: Thomasin McKenzie, Embeth Davidtz, Rufus Sewell, Abbey Lee, Gael García Bernal, Eliza Scanlen, Vicky Krieps

Gen film:Dramă, Mister, Thriller

Premiera în România: 23.07.2021 - O familie aflată în vacanță într-o zonă tropicală realizează că plaja izolată pe care se opresc pentru relaxare, preț de câteva ore, le accelerează îmbătrânirea, reducându-le viața la o singură zi.https://www.youtube.com/watch?v=55Kl50ASGPA

Citeste restul postarii »

PROGRAM CINEMA 3D/2D CĂLĂRAȘI 09 iulie – 05 august 2021 - partea 1

6.07.2021 postat

                                 CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘIC:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\STEMA COLORATA.PNG


       CENTRUL  JUDEȚEAN  DE CULTURĂ ȘI CREAȚIE CĂLĂRAȘI


                            Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, Călărași. Tel / fax: 0242.314.925

                                 Email: secretariat@cultural cl.ro   web: www.culturalcl.ro

09 și 16.07.2021 ora: 12:30

10 – 11.07.2021 și 17-18.07.2021, orele 10:00 și 12:30


Spirit neîmblânzit2D (variantă dublată)

Regia: Elaine Bogan, Ennio Torresan

Cu: voce – limba română: Alina Chinie (Lucky Prescott), Ionuț Grama (Jim Prescott), Adina Lucaciu (Cora Prescott), Mihai Munteniță (Potcoavă), Dalma Kovacs (Milagro Navarro), Gabi Costin (Al Granger), Gică Andrușcă (James Sr), Adi Dima (Hendricks), Octavian Mitrică (Ghidon),  Alexandra Giurcă (Abigail Ston),  Ovidiu Tudorache (Morsă), Marina Fluerașu (Pru Granger), Iura Grosu (Snip Stone), Mike Gheorghiu (Chevron).   Gen film:Animaţie, Aventuri, Familie    Durata:88 minute  Rating: AG   Premiera în România:02.07.2021. Lucky Prescott nu și-a cunoscut niciodată, cu adevărat, mama care a murit, o talentată călăreață de rodeo din Miradero, un orășel de frontieră. La fel ca aceasta, Lucky nu este un fan al regulilor și restricțiilor, ceea ce o îngrijorează pe Cora, mătușa care are grijă de ea. Dar totul se schimbă când Lucky îl întâlnește pe Spirit, un mustang sălbatic cu o fire independentă, și când se împrietenește cu doi călăreți locali, Abigail Stone și tatăl ei, Pru Granger, acesta din urmă fiind cel mai bun prieten al tatălui lui Lucky.                                                                                     Când un samsar fără inimă și acoliții lui îl fură pe Spirit dimpreună cu ceilalți cai ca să-i scoată la licitație, fetele pornesc în aventura vieții lor pentru a salva calul care i-a oferit lui Lucky cel mai prețios dar - libertatea și sentimentul că are un scop în viață. https://www.youtube.com/watch?v=ZUfuX5ET3UA


09 - 15.07.2021

Ora: 17:00 

Luni, filmul nu va fi proiectat

Încă un rând2D 

Regia: Thomas Vinterberg

Cu: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Magnus Millang Gen film: Comedie, Dramă , Durata:115 minute, Rating: N15. Premiera în România: 28.05.2021 - Patru prieteni, toți profesori la liceu, decid să pună în practică teoria unui psiholog norvegian conform căreia oamenii s-ar fi născut cu un deficit de alcool în sânge și că un consum moderat ne deschide mințile, ne face mai creativi și mai relaxați. Fiecare dintre ei acceptă provocarea cu o rigoare aproape științifică, sperând că le va face viața mai bună. Deși, la început, rezultatele sunt încurajatoare, situația scapă rapid de sub control.https://www.youtube.com/watch?v=3fNSpdba_ys


09 - 15.07.2021

Ora: 20:00 

Luni, filmul nu va fi proiectat

Văduva neagră3D 

Regia: Cate Shortland , Cu: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz, Gen film:Acţiune, Aventuri, SF, Durata:133 minute, Rating: AP12 . Premiera în România:09.07.2021 - Devenită supereroina Văduva neagră, misterioasa Natasha Romanoff, maestră în spionaj și tehnici de infiltrare, expertă în arte marțiale, și cu o agilitate excepțională, este nevoită să se confrunte cu forțe la care nu se gândise până acum. Acțiunea are loc după evenimentele din Captain America: Civil War, atunci când Natasha e forțată să își înfrunte trecutul.https://www.youtube.com/watch?v=TIYXfG7PYos16 - 22 .07. 2021

Ora: 17:00 

Luni, filmul nu va fi proiectat

Gunpowder Milkshake2D 

Regia: Navot Papushado

Cu: Karen Gillan, Michelle Yeoh, Lena Headey, Paul Giamatti, Angela Bassett

Gen film:Acţiune, Aventuri, Thriller

Durata:114 minute

Premiera în România:16.07.2021 - Sam a fost crescută de Firmă, un sindicat al crimei pentru care lucra mama ei. Acum, cincisprezece ani mai târziu, Sam, care a călcat pe urmele mamei ei, este o asasină de temut. Pe cât de eficientă, Sam e pe atât de loială. Dar, când o lovitură de mare risc dă greș, Sam trebuie să aleagă între loialitatea față de Firmă și protejarea unei fetițe inocente, de numai 8 ani, Emily. Ajunsă acum ea însăși o țintă vie, Sam are o singură șansă dacă vrea să scape cu viață: să facă echipă cu mama ei și cu asociatele acesteia, cunoscute sub numele de “Bibliotecarele”. https://www.youtube.com/watch?v=5SRVaq-PI8c16 - 22 .07. 2021

Ora: 20:00 

Luni, filmul nu va fi proiectat

Scapă, dacă poți 2! Turneul campionilor2D 

Regia: Adam Robitel

Cu: Taylor Russell, Logan Miller, Thomas Cocquerel, Holland Roden, Indya Moore, Isabelle Fuhrman

Gen film:Acţiune, Aventuri, Horror, Mister, SF, Thriller

Durata:88 minute

Rating: N15 Premiera în România:16.07.2021 -Au supraviețuit, dar niciodată n –au scăpat!

Șase persoane, închise fără voia lor într-o altă serie de camere de evadare sunt forțate să descopere, încet, ceea ce au în comun … să supraviețuiască. Alăturându-și forțele ei descoperă, în curând, că toți au jucat jocul înainte.https://youtu.be/S94b0a653oM


 

Citeste restul postarii »

Senatorul Cionoiu Nicușor a organizat vizita unui grup de elevi din județul Călărași, la Parlamentul României

5.07.2021 postat
 
Mi-am îndreptat din nou atenția asupra tinerilor noștri, al căror viitor depinde de noi, cei ce le putem da șansa unui mediu prielnic dezvoltării lor!
 
Am avut plăcerea de a organiza vizita unui grup de elevi din județul Călărași, la Parlamentul României, unde au participat și la o ședință de Plen în Senat.

Am fost plăcut surprins să descopăr buna interacționare dintre tineri și colegii mei parlamentari din Senatul României. Aceștia din urmă le-au făcut o scurtă prezentare despre ceea ce implică viața de politician, dar și cât de important este ca elevii să își creeze o puternică bază intelectuală încă din timpul adolescenței.
Tinerii au fost impresionați de istoria construcției, de imensitatea sa, dar și de frumusețea arhitecturală a fiecărei săli. La finalul turului, mi-au promis că vom continua această relație pe care am creat-o și că vor reveni cu drag de fiecare dată când vor avea nevoie de ajutorul și de susținerea mea!
Voi încerca mereu să investesc în tinerii noștri, să colaborez cu ei și să le ascult opiniile. De-a lungul timpului am participat la ședințe alături de elevi și am descoperit în ei idei și perspective de evoluție a societății!
Ei sunt ceea ce noi am creat!
Ei sunt viitorul nostru!

Citeste restul postarii »

Județul Călărași este parte a "Rețelei economice a regiunilor celor Trei Mări"

2.07.2021 postat
Județul Călărași este parte a "Rețelei economice a regiunilor celor Trei Mări", o platformă de cooperare directă între administrațiile locale a 12 țări europene: România, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Lituania, Letonia, Estonia, Austria, Slovenia și Croația.
A fost semnat actul de înființare al acestei rețele economice prin semnarea Declarației de la Lublin, în prezența președintelui Poloniei, Andrzej Duda, a premierului țării, Mateusz Morawiecki și a numeroși înalți demnitari din țările membre. Semnatarii acestei declarații sunt reprezentanții a 32 de regiuni, printre care Boemia Centrală, Austria de Jos și Bratislava. România este reprezentată de opt județe. Obiectivul aderării la această platformă o reprezintă posibilitatea de a avea o cooperare deschisă cu toate regiunile administrative ale celor 12 state, de a crea proiecte comune și de a folosi de experiența acestora în implementarea marilor proiecte de dezvoltare.
Citeste restul postarii »

Activitatea la zi a SC Drumuri si Poduri SA Călărași, cu directorul general Enciu Eugen-Marian

30.06.2021 postat

Activitatea SC Drumuri si Poduri SA Călărași se derulează în baza ”Programului de Întreținere și Reparații drumuri județene și infrastructură” întocmit anual, semnat și aprobat de Consiliul Județean Călărași în calitate de achizitor.

Până la această dată, societatea a reușit să finalizeze în proporție de 85% proiectul pentru DJ 306A (Siderca), odată cu executarea marcajelor longitudinale și a montării indicatoarelor rutiere, urmând a fi demarate lucrările pentru executarea trotuarelor și a pistelor pentru bicicliști, menționează directorul general Enciu Eugen-Marian.

Un alt proiect aproape finalizat îl reprezintă drumul județean 404 Mânăstirea, cuprins între DJ 303 și DJ 403, un tronson rutier pe a cărui lungime de 2,616 Km s-au așternut straturile de balast și piatră spartă.  Stadiul actual al lucrărilor permite așternearea stratului de mixtură asfaltică, realizarea marcajelor rutiere și a plantării indicatoarelor rutiere prevăzute în proiect, preconizate a fi realizate în această vară. Această investiție a Consiliului Județean Călărași a fost demarată anul trecut și facilitează tranzitul celor care se îndreaptă către localitățile Luica și Budești și invers, fără a mai fi necesară traversarea comunei Mânăstirea prin DN31.

În vederea realizării viitoarei Centuri de ocolire a Municipiului Călărași (DN31- Călărașii Vechi - DJ310 - DN 21 -Mânăstirea Radu Negru - DJ 310 - DN 38 Modelu ) în luna martie au fost demarate lucrările la primul tronson din cadrul proiectului ”Îmbrăcăminți Bituminoase Ușoare pe DJ 310: DN 3 - Cuza Vodă - DN 21” cu o lungime de 8, 8 Km, iar în prezent stadiul este cel de așternere a stratului de piatră spartă, ne informează directorul general Enciu Eugen-Marian.

Totodată societarea a mai realizat lucrări de plombare a gropilor apărute în carosabil pe drumurile județene:

DJ 306 - Ceacu - Floaroaica

DJ 307 A - Vâlcelele - Vlad Țepeș - Alexandru Odobescu - Independența

DJ 211D -Ștefan Vodă - DN 21

Cuprinse în programul de lucru al celor de la Drumuri și Poduri Județene SA mai fac parte activități privind siguranța rutieră, respectiv înlocurirea stâlpilor și indicatoarelor deterioarate sau furate, precum și lucrări de cosire a vegetației pe tronsoanele mai jos menționate:

DJ 304 : Plevna -Zimbru Făurei-Chirnogi -Dorobanțu

DJ 304 : Plevna -Dâlga Gară

DJ 303 : Mânăstirea-Coconi- Sultana

DJ 301 : Budești-Vasilați

DJ 412: Vasilați - Nuci - Popești - DN4

DJ 301: Vasilați-Gălbinași- Cucuieți-Fundeni

DJ: 201B -Lehliu Gară-Valea Argovei

DJ 303: Valea Argovei - Coțofanca -Gurbănești

DJ 306: Ceacu -  Floroaica

DJ 310 - Ceacu -DN 21

DJ 100 - Fundeni -limită de județ Ilfov.

Citeste restul postarii »

Bogdan Mihai, managerul cu acte al Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași dă dovadă de transparență totală

30.06.2021 postat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogdan Mihai, managerul oficial al Spitalului Spitalul Judetean de Urgenta Dr.Pompei Samarian Calarasi a susținut la finele lunii iunie 2021, o conferință de presă la sediul spitalului, după ce a câștigat postul prin concurs. Noul manager și-a prezentat proiectele de viitor, însă a pus accent pe tematica schimbării mentalității angajaților spitalului județean de la simplul pontaj, care a deranjat, până la mentalitatea față de pacient, omul obișnuit care apelează la serviciile spitalului județean. În perioada de interimat, Bogdan Mihai a tras foarte tare pe atragerea de medici . Chiar are în proiect înființarea unui centru de excelență în cardiologie la Călărași, care să aducă mari servicii pe această ramură călărășenilor.

În data de 24 iunie a.c., managerul Bogdan Mihai, a cerut în plenul Consiliului Județean Călărași și a obținut aprobarea pentru modificarea structurii din Spitalul Judetean de Urgenta Dr.Pompei Samarian Calarasi, pentru înființarea unor cabinete/compartimente/laboratoare care să poată asigura servicii medicale atât de mult cerute gastroenterologie, endocrinologie, endoscopie.

Managerul Bodan Mihai a fost transparent la solicitarea presei locale de a prezenta meniul servit pacienților în ziua respectivă, motiv pentru care s-a prezentat în termen de nici 30 minute meniul pe unul din birourile din sală, un meniu încadrat în limita alocării per pacient a sumelor decontate de CAS.

Radu Emanuel

Citeste restul postarii »