Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

"Bumerangul dispariției voucherelor de vacanță!“ -deputat PSD Constantin Bârcă

24.02.2021 postat

 

DECLARAŢIE POLITICĂAdresată de către domnul senator: Constantin BÎRCĂ

Circumscripţia electorală: nr. 12, Călărași

Grupul parlamentar: PSD

Şedinţa Senatului din data: 24.02.2021


 

Titlul declaraţiei politice: 

 


Domnule președinte de ședință, 

Doamnelor și domnilor deputați,


În ședința din 18 februarie 2021 Guvernul a anunțat că renunță la voucherele de vacanță pentru bugetari. 

Este o lovitură grea atât asupra bugetarilor dar și asupra întregului sector HORECA și implicit asupra economiei.

2020 a fost un an plin de încercări şi provocări în istoria turismului românesc. În totală lipsă de predictibilitate, industria turistică s-a confruntat cu lipsa unor măsuri coerente.

Hotelierii și agențiile anunță primele efecte negative ale dispariției voucherelor de vacanță. Un studiu realizat de ASE București arată că: “Un leu investit în voucherele de vacanță generează 0,51 lei la PIB-ul României”.

Contribuţia directă la PIB a sectorului HoReCa este de 2,79%, iar cea totală este de 5,4%.

Argumentele “străvezii” ale decidenților sunt contrazise de realitate.

Asociația Națională a Agențiilor de Turism a dat publicității numărul de vouchere care au rămas nefolosite în 2020 și pot fi utilizate în acest an. În 2019 plus primele zece luni ale lui 2020, au fost emise tichete de vacanță în valoare totală de 2,7 miliarde de lei. Din acest total, până în prezent au fost consumate vouchere de vacanță în valoare de 2,15 miliarde de lei, deci, din 77,5% emise, 22,5% dintre tichete mai sunt utilizabile pentru acest an. Astfel încat nu mai sunt atât de multe vouchere de vacanță acordate, așa cum susțin oficialii. 

Efectele pandemiei asupra turismului românesc sunt reflectate de Statistică. Astfel, numărul sosirilor a scăzut cu 50,6% pe total în primele nouă luni ale anului 2020. Totodată, numărul de sosiri ale turiştilor români au înregistrat o scădere cu 42,8%, iar cel al turiştilor străini o scădere cu 81,3%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.

Rezultă, în consecință că industria turismului a fost ramura cea mai grav afectată. În loc de măsuri stimulative, Guvernul adoptă “măsuri represive”. 

Potrivit unui studiu efectuat de Academia de Studii Economice (ASE) și Asociația Profesională a Emitenților de Tichete (APET), voucherele de vacanță asigură creșterea activității economice și crearea de locuri de muncă prin stimularea consumului și a ofertei interne.

Voucherele asigură creșterea încasărilor bugetare prin: veniturile fiscale aferente activității economice și a locurilor de muncă generate, care depășesc facilitățile fiscal, reducerea economiei subterane prin descurajarea muncii la negru și reducerea evaziunii fiscale.

Fiecare leu investit în voucherele de vacanță generează 0,51 lei la produsul intern brut al României, iar la fiecare 64.359 de lei direcționați pentru voucherele de vacanță se creează și se menține un loc de muncă.

În consecință, ținând cont de argumentele expuse, se impune, de urgență, revizuirea acestei Ordonanțe și abordarea de măsuri constructive destinate creșterii activității economice și crearea de locuri de muncă prin stimularea consumului și a ofertei interne în turism.

Vă mulțumesc, DEPUTAT

Constantin BÎRCĂ


Citeste restul postarii »

Titlu postare noua

24.02.2021 postat
Citeste restul postarii »

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară, cu completarea ordinii de zi

24.02.2021 postat

 
 
Primarul Municipiului Călăraşi,
În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
 
DISPUNE:
 1.  
 2. Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 25.02.2021, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:
 
⦁ Proiect de hotărâre privind Planul de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social si cele beneficiare de serviciile cantinei de ajutor social.
⦁ Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 6 a Hotărârii Consiliului local nr. 62/26.03.2020 privind reorganizarea şi funcţionarea Serviciului Public Pieţe Oboare Călăraşi.
⦁ Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei locuinţelor A.N.L., situate în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
⦁ Proiect de hotărâre privind stabilirea loturilor libere pentru darea în folosinţă gratuită tinerilor, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003.
⦁ Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Călăraşi în domeniul privat al municipiului Călăraşi a imobilului teren intravilan cu suprafaţa de 27 mp, situat în municipiul Călăraşi, strada Dunărea, număr cadastral 33050.
⦁ Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren în suprafaţă de 363 mp, având numărul cadastral 27033, cvartal 65, parcela 14/3, situat în municipiul Călăraşi.
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz şi servitute de către S.C. – Distribuţie Dobrogea S.A. asupra unui teren, în suprafaţă de 80 mp, aparţinând domeniului public, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, Bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 1 bis, pe care se va amplasa capacitatea energetică de distribuţie a energiei electrice pentru ,,Extindere reţea electrică de interes public zona locuinţe de serviciu Bulevardul Nicolae Titulescu, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
⦁ Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ,,dr. ing. DANIEL ŞTEFAN DRĂGULIN”, bazinului de înot didactic situat în municipiul Călăraşi, Bulevardul Republicii, nr. 2C, judeţul Călăraşi.
⦁ Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ,,Prelungirea Luceafărului” străzii cu regim auto şi pietonal situată în municipiul Călăraşi.
⦁ Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului municipiului Călăraşi, domnul Dulce Marius Grigore, în vederea exercitării atribuţiilor municipiului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOAQUA” Călăraşi.
⦁ Proiect de hotărâre privind propunerea şi aprobarea intrării în faliment/dizolvarea/lichidarea Asociaţiei Handbal Club Dunărea Călăraşi.
Diverse
- Raport privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul II al anului 2020.
 
 
 
DISPOZIŢIE
pentru modificarea şi completarea Dispoziţiei nr. 84/21.01.2021 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară
 
 
Primarul Municipiului Călăraşi,
În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
 
 
DISPUNE:
 
Articol unic: se modifică şi se completează articolul unic al Dispoziţiei nr. 283/18.02.2021 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară, în sensul suplimentării ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:
 
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călărași-Silistra" – faza actualizare Studiu de Fezabilitate.
13. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație prin Compania Națională de Investiții – ”CNI” - S.A. a imobilului constituit din teren și construcție – Punct termic 2, pe durata construirii obiectivului ”Realizare și modernizare în P.T., sediul Poliției Locale”.
 
 

Primar,

Dulce Marius Grigore

Citeste restul postarii »

HOTARARE privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 87.000.000 lei

23.02.2021 postat

ROMANIA PROIECT
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din .02.2021,
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Calarasi, inregistrat sub nr. 2694 din 15.02.2021;
- prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale Capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a finantarilor rambursabile locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 9 pct. 8 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art. 1166 si urmatoarele din Codul Civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 92 alin. (1) şi art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. - Se aproba contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 87.000.000 lei pe o perioada de 20 de ani, din care 3 ani perioada de tragere din imprumut.
Art. 2. - Contractarea finantarii rambursabile prevazute la articolul 1 se face pentru finantarea obiectivului de investitii al Consiliului Judetean Calarasi “Centru socio-cultural Calarasi (fost Palat Administrativ)”.
Art. 3. - Din bugetul propriu al judetului Calarasi se asigura integral plata:
- serviciului anual al datoriei publice locale;
- oricaror impozite si taxe aferente realizarii obiectivelor de investitii de interes local;
- alte cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile mentionate la articolul 1.
Art. 4. (1) - Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a Consiliului Judetean Calarasi urmatoarele date:
a) hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificari si/sau completari ale acesteia;
b) valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta din contract;
c) gradul de indatorare a Consiliului Judetean Calarasi;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare a finantarii rambursabile;
e) dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente finantarii rambursabile;
f) platile efectuate din finantarea rambursabila.
(2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege.
Art. 5. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Presedintele Consiliului Judetean Calarasi.
Art. 6. - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul Secretarului Genelal al Judetului, in termenul prevazut de lege, Presedintelui Consiliului Judetean Calarasi si Prefectului judetului Calarasi si se aduce la cunostinta prin publicarea in Monitorul Oficial al judetului Calarasi, precum si pe pagina de internet www.calarasi.ro.

PRESEDINTE,
ec. Vasile ILIUTA

Citeste restul postarii »

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 24.02.2021

23.02.2021 postat

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, 

Având în vedere:

- proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 2983/18.02.2021; 

- prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

DISPUNE:

        Art. 1. – Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 24 Februarie  2021, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 87.000.000 lei, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2694/15.02.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 2695/15.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei în domeniul investițiilor a Județului Călărași pentru perioada 2021 – 2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2959/18.02.2021, Raportul comun DDRRE, Direcției Economice și Direcția Tehnică, nr. 2960/12.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe 

3.Proiect de hotărâre privind predarea unui imobil, aflat în domeniul public al Județului Călărași, în administrarea Societății Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2640/12.02.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 2641/12.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

4.Proiect de hotărâre privind predarea unui spațiu, aflat în domeniul public al Județului Călărași, în administrarea Muzeului Dunării de Jos Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2724/15.02.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 2725/15.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

5.Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unor sectoare de drum din domeniul public al Comunei Dragoș Vodă și administrarea Consiliului Local Dragoș Vodă în domeniul public al Județului Călărași și în administrarea Consiliului Județean Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2784/16.02.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 2785/16.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

6.Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unor sectoare de  drum din domeniul public al Comunei Vîlcelele și administrarea Consiliului Local Vîlcelele în domeniul public al Județului Călărași și în administrarea Consiliului Județean Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2820/16.02.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 2821/16.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 42/2017 privind aprobarea organizării Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și a Regulamentului de funcționare a acesteia, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2743/15.02.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 2744/15.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Urbanism

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atribuire a contractelor și acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii ANAP nr. 1/2018, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2918/118.02.2021, Raportul Direcției Tehnice, nr. 2919/18.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului  de închidere al Serviciului Rezidenţial din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copiii cu Handicap Sever Călăraşi, aflat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2727/15.02.2021, Raportul DDRRE, nr. 2728/15.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Învățământ

10.Proiect de hotărâre privind participarea Județului Călărași, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, la depunerea proiectelor „RESTART în Municipiul Călăraşi - Incluziune socială pentru copiii proveniţi din Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Călăraşi” și  „RESTART în comunitatea Grădiștea - Incluziune socială pentru copiii proveniţi din Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare  al Președintelui CJC, nr. 2731/15.02.2021, Raportul DDRRE, nr. 2732/15.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

 11.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Călărași pentru perioada 2021 – 2027, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2780/16.02.2021, Raportul DDRRE, nr. 2781/16.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia Juridică

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 20895/28.12.2020, Raportul DDRRE, nr. 2690/15.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică

13Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 94/2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2957/18.02.2021, Raportul Comp. Juridic, nr. 2958/15.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Învățământ

14.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi, Cabinetul Președintelui precum şi pentru serviciile publice din subordinea acestuia, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2866/17.02.2021, Raportul Serv. Resurse Umane, nr. 2867/12.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

15.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 141/2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2867/17.02.2021, Raportul Serv. Resurse Umane, nr. 2868/12.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

16.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 240/2017 privind nominalizarea membrilor Consiliului de Administrație al Muzeului ”Dunării de Jos” Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2601/11.02.2021, Raportul Comp. Guvernanță, nr. 2690/15.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Învățământ

17.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției Comunitare de Evidență a Persoanelor a Județului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2331/09.02.2021, Raportul Comp. Guvernanță, nr. 2332/09.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

18.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. POMPEI SAMARIAN” Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2765/15.02.2021, Raportul Comp. Sănătate, nr. 2766/15.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de execuție din cadrul unităților sanitare din rețeaua Consiliului Județean Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2588/11.02.2021, Raportul Comp. Sănătate, nr. 92589/11.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică

20.Diverse. 

               PREŞEDINTE,                                    

             ec. Vasile ILIUȚĂ

Citeste restul postarii »

Titlu postare noua

23.02.2021 postat
Citeste restul postarii »

PROGRAM CINEMA 3D/2D CĂLĂRAȘI 12 – 28 februarie 2021

11.02.2021 postat


CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘIC:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\STEMA COLORATA.PNG


           CENTRUL  JUDEȚEAN  DE CULTURĂ ȘI CREAȚIE CĂLĂRAȘI


                Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, Călărași. Tel / fax: 0242.314.925

          Email: secretariat@cultural cl.ro   web: www.culturalcl.ro 


                                                                                                        12 – 18 februarie 2021

Orele: 17:00 și 20:30

Luni, filmul nu va fi proiectat


Galeria inimilor frânte – 2D

Regia: Natalie Krinsky

Cu: Geraldine Viswanathan, Dacre Montgomery

Gen film: Comedie, Romantic, Dragoste

Durata: 108 minute 

Rating: N15 


         Uneori păstrăm în suflet și în sertare amintiri din relațiile anterioare, dar ce se întâmplă când această colecție ajunge să ne bântuie și astfel ne împiedică să ne vindecăm rănile și să ne deschidem inima pentru noi relații?

         Lucy știe prea bine ce înseamnă suferință din amor. Noroc cu prietenele care o scot la propriu dintre cearceafuri, obligând-o să iasă în lume. 

         Printr-un straniu concurs de împrejurări, îl cunoaște pe Nick, un tip care îi tot iese în cale.

Arogantul cinic care aspiră să devină hotelier este amuzat de colecția ei de suveniruri haioase. Până când Lucy decide să renunțe la obiectele care-i amintesc de relațiile ei amoroase ratate, ba chiar are o idee năstrușnică: de a le expune în prima galerie de artă special dedicată celor dezamăgiți în dragoste, ca și ea - “Galeria inimilor frânte”. Și ce loc mai bun de a le etala decât recepția viitorului hotel al lui Nick, care oricum trebuie decorat ?


19 și 26.02.2021, ora: 13:30

20 – 21 și 27 – 28.02.2021, orele 10:00 și 13:30

Lassie se întoarce acasă– 2D (varianta dublată)

Regia: Hanno Olderdissen

Cu: Sebastian Bezzel, Anna Maria Mühe, Nico Marischka, Bella Bading

Gen film: Aventuri, Dramă, Familie

Durata: 100 minute

Rating: AG

Florian are doar 12 ani, și cel mai bun prieten al său este Lassie, un splendid collie. Dar, când tatăl lui Florian își pierde job-ul, familia e nevoită să se mute într-un apartament mult mai mic, unde nu 

au voie să aducă și câinele. Florian e devastat pentru că trebuie să renunțe la Lassie. Cel care îl preia pe Lassie e contele von Sprengel, care, însă, pleacă într-o călătorie spre Nord, așa că Lassie rămâne pe mâinile administratorului domeniului, un individ care îl tratează extrem de rău.  Pentru că Lassie nu 


poate trăi fără Florian, evadează, și așa începe o călătorie fabuloasă și plină de aventuri, căci și Florian pornește în propria sa căutare. Cei doi vor străbate toată țara căutându-se unul pe celălalt, căci niciun obstacol nu poate sta în calea unei prietenii dintre un copil și câinele său iubit.19 – 25 februarie 2021

Orele: 17:00 și 20:30

Luni, filmul nu va fi proiectat

Soții de militari– 2D 

Regia: Peter Cattaneo

Cu: Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, Jason Flemyng

Gen film: Comedie, Dramă

Durata: 110 minute

Rating: AG


         În timp ce partenerii de viață sunt detaşați pe frontul de luptă din Afganistan, un grup de femei rămase acasă se hotărăsc să formeze un cor. Se trezesc extrem de repede în mijlocul unei mişcări globale extraordinare şi a unui curent mediatic impresionant. 

Citeste restul postarii »

Anunț licitație - Primăria Călărași

ANUNT DE LICITAŢIE

5.02.2021 postat


 1. Informații generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

        MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în str. Bucuresti, nr. 140 A, Municipiul Calarasi, Judet Calarasi, telefon/fax  0242311031, e-mail mirela.zica@primariacalarasi.ro

 1. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: imobile terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului  Călărași, Ansamblul Rezidențial Știrbei Vodă, în vederea edificării unei locuințe, după cum urmează:

Lot 35 (CF23411),400mp; lot 36 (CF23412), 400mp; lot37 (CF23413), 400mp; lot 38 (CF 23414), 399mp; lot 39 (CF23415), 399mp; lot 40 (CF23416), 400mp; lot 41 (CF23417), 400mp; lot 42 (CF23418), 400mp; lot 45 (CF23421), 400mp; lot 46 (CF23422), 400mp; lot 47 (CF23423), 400mp; lot 48 (CF23424), 432mp; lot 49 (CF23425),431mp; lot 50 (CF23426), 400mp; lot 51 (CF23427), 400mp; lot 52 (CF23428), 400mp; lot 55 (CF23431), 400mp; lot 56 (CF23432), 400mp; lot 57 (CF23433), 400mp; lot 60 (CF23436),400mp; lot 61 (CF23437), 400mp; lot 62 (CF23438), 400mp; lot 65 (CF23441),396mp; lot 66 (CF23442), 396mp; lot 67 (CF23443), 396mp; lot 73 (CF23449), 396mp;lot74 (CF23450),396mp;lot 75 (CF23451), 396mp.

       Concesionarea se va face conform O.U.G nr.57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 3 din        

       data de 28.01.2021.

 1. Informatii privind documentatia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

  1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:  documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Călărași, pe baza unei solicitări scrise, contra cost.

  2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:  Serviciul Investiții și Infrastructură (etajul 2) din cadrul Primăriei Municipiului Călărași, Călărași, str. București, nr. 140 A, județul Călărași.

  3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar , unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 57/2019:  50 de lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Municipiului Călărași.

  4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.02.2021 ora 13:30

 2. Informatii privind ofertele: 

4.1. Data limita de depunere a ofertelor : 02.03.2021, ora 16:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Călărași, Loc. Călărași, str. București, nr. 140 A, județul Călărași.

4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar.

5.  Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 03.03.2021, ora 10:00

La sediul Primăriei Municipiului Călărași, Călărași, str. Bucuresti, nr. 140 A, județul Călărași.

6. Denumirea , adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele  pentru sesizarea instantei: Tribunalul Calarasi, str. Bucuresti nr. 106, 910068 – Calarasi, jud. Calarasi. Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.

 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 03.02.2021 .


PRIMAR

Dulce Marius Grigore

Citeste restul postarii »

Titlu postare noua

Titlu postare noua

Titlu postare noua

Deputatul Bârcă Constantin - Implicare în problemele sectorului agicol

28.01.2021 postat

Deputatul călărășean Constantin Bârcă, prezent la sediul PSD Călărași a declarat în cadrul unei conferințe de presă, că din poziția sa de secretar al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară și servicii specifice a votat în comisie pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat pentru lucrătorii din zootehnie, respectiv crescătorii de bovine, de suine și sectorul avicol.
Totodată deputatul PSD Călărași, Constatin Bârcă a apreciat necesitatea unui amendament la Bugetul de stat pentru despăgubiri provocate de secetă la culturile înființate în primăvara anului 2020. În acest sector nu au existat OUG, nu există un proiect oficial, drept pentru care vrem să ne asigurăm că vor fi cuprinși și acești bani în buget, bani care să ajungă la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precizează deputatul Bârcă Constantin. După cum se știe despăgubirile pentru secetă la culturile înființate în toamna lui 2019, au fost date doar în proporție de 87,2%.
La Călărași, deputatul Bârcă Constantin a deschis un birou parlamentar la sediul central al PSD Călărași și altul va fi la Lehliu Gară. La Călărași, biroul va fi deschis joi, începând cu ora 10, iar la Lehliu Gară, începând cu ora 11. ”Aștept călărășenii cu problemele lor, problemele lor sunt și problemele noastre”, a precizat deputatul Bârcă Constantin.

Citeste restul postarii »

Sediu nou pentru Politia Locală a Municipiului Călăraşi

27.01.2021 postat
Politia Locală a Municipiului Călăraşi, instituţie de interes public local, cu personalitate juridică, aflată sub îndrumarea, supravegherea şi controlul primarului municipiului, are nevoie de un nou sediu care să ofere condiţiile necesare îndeplinirii repsonsabilităţilor ce le revin prin natura activităţii desfăşurate.
Activitatea instituţiei se va diversifica concomitent şi cu evoluţia proiectelor adresate mobilităţii urbane pe care Primăria Municipiului Călăraşi le implementează, cel mai relevant din acest punct de vedere fiind proiectul prin care, în municipiu, se va crea un sistem inteligent de management al traficului şi monitorizare video, bazat pe instrumente inovative şi eficiente, proiect finanţat din POR 2014-2020, în valoare de 3,854 milioane Euro.
O componentă a proiectului care face parte din arhitectura viitorului sistem o reprezintă Centrul de comandă şi management al traficului care reprezintă punctul central al sistemului şi este responsabil cu managementul sistemului de trafic, implicând în funcţionarea sa, în cea mai mare măsură, personalul Poliţiei Locale, împreună cu reprezentanţi ai Jandarmeriei, Poliţiei Rutiere, ISU, etc.
Din acest motiv s-a decis ca, atât viitorul sediu al instituţiei Poliţiei Locale cât şi Centrul de comandă unică să funcţioneze în aceeaşi incintă. Astfel, prin efortul financiar propriu al Primăriei va fi consolidat şi modernizat fostul punct termic situat în strada Muşeţelului nr. 2A (imobil aflat în proprietatea acesteia), urmând ca, în etapa finală a lucrărilor de amenajare să se intervină cu fondurile europene aprobate prin proiect, în acea parte a clădirii destinată centrului de comandă (aproximativ 1/3 din suprafaţa totală modernizată), în scopul realizării dotărilor tehnice specifice (software de management al traficului, software de management al defectărilor, interfaţa cu operatorii sistemului de management al traficului, etc).
Obiectivul va figura pe lista de investiţii, din acest an, a Primăriei. Anunţul a fost făcut în prima conferinţă de presă organizată în acest an de primarul, Marius Dulce care a spus: „Vom face sediul Poliției Locale. Pentru că este legat de un proiect european, vom reabilita un fost punct termic pe care să-l transformăm în centru de monitorizare. În acest sens, trebuie să alocăm suma de 2,2 milioane lei.”.
În acest scop, a fost realizată documentaţia la stadiul DALI, urmând ca în perioada imediat următoarea să fie lansată achiziţia pentru realizarea proiectului tehnic şi a execuţiei de lucrări.
Proiectul european prin care va fi realizat acest Centru de comandă propune realizarea unui sistem inteligent de management al traficului pentru municipiul Călărași care să conducă la creşterea gradului de atractivitate a transportului public prin creşterea numărului de utilizatori ai transportului public şi implicit renunţarea la automobilul personal, la creşterea siguranţei reţelei de transport public, promovarea priorității transportului public, la reducerea poluării prin reducerea emisiilor de CO2 din transport, la creşterea nivelului de eficienţă în circulaţie prin reducerea timpilor de călătorie şi a consumului de combustibil.
Totodată, prin proiect se vor moderniza 17 intersecții şi 5 treceri de pietoni (cu buton) prin instalarea de semafoare inteligente, rețele de electroalimentare si reţele de date, camere video de supraveghere şi senzori, se vor realiza rețele de comunicații prin care toate punctele de prezenţă din teren (intersecţii) vor fi conectate cu Centrul de management al traficului, prin reţea de date, realizată pe suport de fibră optică, pozată îngropat.
TITLUL PROIECTULUI: Îmbunătăţirea transportului public de călători în municipiul Călăraşi şi creşterea performanţelor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de management al traficului şi monitorizare video, bazat pe instrumente inovative şi eficiente
Proiectul este finanţat din Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul Specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Valoare totală a proiectului: 18.307.980,25 lei lei (3,854 milioane Euro)
Valoare eligibilă a proiectului: 18.307.980,25 lei
Contribuţie UAT (69,53%): 12.729.792,29 lei (2,68 milioane Euro)
Valoare nerambursabilă: 5.578.187,96 lei
Durata implementării proiectului: 38 luni (decembrie 2019-februarie 2023)
Execuţia lucrărilor: 24 luni
În prezent, la nivelul Municipiului Călăraşi nu există nici un sistem de management centralizat al traficului rutier. (sursa: Facebook:Primaria Municipiului Calarasi)
Citeste restul postarii »

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară -ianuarie 2021

27.01.2021 postat
Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 28.01.2021, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Ridicare interdicţie de construire, lotizare şi reconversie funcţională în zona mixtă (instituţii/servicii) şi locuinţe + funcţiuni complementare – teren nr. cadastral 31035, carte funciară 31035”, situat în municipiul Călăraşi, strada Varianta Nord, nr. 2, judeţul Călăraşi.
2. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unor imobile terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situate în intravilanul municipiului Călăraşi, Ansamblul Rezidenţial Ştirbei Vodă, în vederea edificării unei locuinţe.
3. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză / repartizare a cererilor solicitanţilor pentru atribuirea de terenuri pentru tineri în vederea construirii de locuinţe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 70/30.04.2020 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Călăraşi.
5. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale înscrise în Hotărârea Consiliului Local 181/17.12.2020 privind dezmembrarea imobilului în suprafață de 2.297 mp, având numărul cadastral CF 30973, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Dunărea,Tronson 1.
6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călărași în domeniul public al municipiului Călărași a unui imobil-teren precum și completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 71 din 26.04.2018 privind constatarea componenței suprafețelor ocupate de parcări, care fac parte din poziția 9 a Anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Călăraşi.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 92/28.05.2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Călărași a imobilului construcție – Punctul Termic 3, în suprafață de 330 mp din acte și din măsurători 423 mp, situat în municipiul Călărași, strada Policlinicii, nr. 3A.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul public al municipiului Călăraşi a bunurilor rezultate din investiţia finanțată de către Compania Națională de Investiții și executată de către S.C General Concrete Cernavodă S.R.L., beneficiar Municipiul Călărași, în cadrul Proiectului ,,Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori”, subproiectul ,,Dezvoltarea rețelei de canalizare în zona Nord a municipiului Călărași, Sursa alternativă de siguranță din strat de profunzime pentru alimentarea cu apă a municipiului Călărași”, lucrări executate în cadrul Contractului de proiectare și execuție de lucrări nr. 88/03.03.2008.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării de către Municipiul Călărași spre administrare către S.C. ECOAQUA S.A. a bunurilor rezultate din investiţia finanțată de către Compania Națională de Investiții și executată de către S.C General Concrete Cernavodă S.R.L., beneficiar Municipiul Călărași, în cadrul Proiectului ,,Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori”, subproiectul ,,Dezvoltarea rețelei de canalizare în zona Nord a municipiului Călărași, Sursa alternativă de siguranță din strat de profunzime pentru alimentarea cu apă a municipiului Călărași”, lucrări executate în cadrul Contractului de proiectare și execuție de lucrări nr. 88/03.03.2008.
10. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Capitolului II din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale.
11 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Călăraşi pe perioada 01.02.2021 – 30.04.2021.
Diverse
Citeste restul postarii »

Proiect privind aprobarea apartamentării imobilului înscris în Cartea Funciară colectivă 33129-C1 a UAT Călărași

26.01.2021 postat

Proiect privind aprobarea apartamentării imobilului înscris în Cartea Funciară colectivă 33129-C1 a UAT CălărașiPrin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 161 din 21.12.2020 a fost aprobată lista de repartizare a locuințelor, destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Județean Călărași. 

LISTA DE REPARTIZARE a locuințelor a fost întocmită în conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 66 din 28.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de analiză şi soluţionare a cererilor pentru locuinţe  destinate închirierii, în mod exclusiv, pentru tineri specialişti din sănătate, din fondul de locuinţe A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 66 din 28.05.2020, la data repartizării locuinţelor solicitanţii acestora au obligaţia să reconfirme îndeplinirea criteriilor de acces la locuinţele pentru tineri specialişti în sănătate destinate închirierii - prin înscrierea pe cererea de solicitare a formulei “reconfirm/nu reconfirm îndeplinirea criteriilor de acces la locuinţă rezultate din documentele aflate la dosar”, data şi semnătura.

Pentru a putea trece la etapa repartizării locuințelor este imperios necesar ca blocul A.N.L. să fie apartamentat pentru a i se putea atribui ficărui apartament în parte, un număr de carte funciară și un număr cadastral.

             Prin procedura de apartamentare a imobilului, înscris în Cartea Funciară colectivă 33129-C1 a UAT Călărași, se admit cererea şi referatul de apartamentare de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călărași, imobilul situat în strada Prelungirea Independenței, nr. 5A, municipiul Călărași, județul Călărași.

Pentru înscrierea în Cartea funciară a operaţiunii de apartamentare a imobilului, documentaţia cadastrală va fi însoţită de act de apartamentare autentificat de un notar public, conform reglementărilor Codului Civil şi Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996.

Astfel, apreciez că se impune apartamentarea imobilului cu nr. cadastral 33129, înscris în Cartea funciara nr. 33129-C1 a UAT Călărași, imobil reprezentând bloc A.N.L., situat în str. situat în str. Prelungirea Independenței, nr. 5A, municipiul Călărași, judeţul Călăraşi, pentru a putea înscrie în Cartea funciară operaţiunea de apartamentare a acestuia, în scopul repartizării locuinţelor, destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate.  

În calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 48 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, supun prezentul proiect de hotărâre dezbaterii şi votului consilierilor judeţeni.


PREŞEDINTE,

ec. Vasile ILIUŢĂ


Citeste restul postarii »

CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI - ORDINE DE ZI - Ședință ordinară 27.01.2021

25.01.2021 postat


1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat al județului Călărași, achiziționate în cadrul proiectului ”Managementul riscurilor și protecția împotriva inundațiilor în regiunile transfrontaliere Călărași și Polski Trambesh” – Cod E-MS ROGB-137, Interreg V-A România-Bulgaria către Ministerul Afacerilor Interne – departamentul pentru Situații de Urgență – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Barbu Știrbei” al Județului Călărași

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a județului Călărași a bunurilor care vor rezulta din investițiile propuse prin ”PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ PENTRU ARIA DE OPERARE A OPERATORULUI REGIONAL ÎN JUDEȚELE CĂLĂRAȘI ȘI IALOMIȚA, ÎN PERIOADA 2014-2020”, care vor deservi și/sau traversa mai multe unități administrativ teritoriale din Județul Călărași

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 197/2017 privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici ale obiectivului de investiții „Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călăraşi–Silistra”, Faza actualizare Studiu de Fezabilitate

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiţie ”Restaurare Casa Demetriad”, aferent proiectului ”Dezvoltarea produselor turistice comune și reabilitarea moștenirii culturale”

5. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 160/2020 privind predarea unor imobile, aflate în domeniul public al Județului Călărași, în administrarea Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului înscris în Cartea Funciară colectivă 33129-C1 a UAT Călărași

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 141/2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției Comunitare de Evidență a Persoanelor a Județului Călărași

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 165/2020 privind desființarea Complexului de Servicii Comunitare Oltenița și înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Oltenița, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Săpunari

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași

 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 163/2017 privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului

14. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Călărași în vederea exercitării atribuțiilor în Adunarea Generală a Asociației “ECOAQUA”

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 127/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Călăraşi pe principalele domenii de activitate

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 86/2018 privind asocierea Judeţului Călăraşi cu Municipiul Călărași și Societatea ECOAQUA S.A. în vederea constituirii unei Asociații de Futsal

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 170/2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Călărași în Grupul de lucru pentru implementarea și adaptarea Planului Național Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar

18.Diverse

Citeste restul postarii »

Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași - SIMPOZION DEDICAT ZILEI UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE

24.01.2021 postat
Sala Barbu Știrbei a Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași a fost gazda Simpozionului dedicat zilei Unirii Principatelor Române organizat în parteneriat de Consiliul Județean Călărași, Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași, Primăria Municipiului Călărași și Asociația Cultul Eroilor "Regina Maria" Călărași. Au susținut alocuțiuni despre însemnătatea crucială a procesului de Unire a celor două Principate- Prof.dr.Ioan Budu, Prof.dr.Constantin Tudor, Prof. Ilie Ștefan Rădulescu și Protopop Vasile Viorel Dinu. Amfitrionul evenimentului, viceprimarul Nicolae Dragu a mulțumit tuturor celor prezenți și a transmis mesajele președintelui Consiliului Judetean Calarasi, Vasile Iliuță dar și a primarului Mun. Calarasi, Marius Dulce. Ansamblul Bărăganul al Centrului Judetean de Cultura si Creatie Calarasi a încheiat evenimentul cu Hora Unirii.
Citeste restul postarii »

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare COMUNA GRĂDIȘTEA

20.01.2021 postat

                                                                                                                   Anexa Nr.  5.J

la procedura 


Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA GRĂDIȘTEACOMUNA GRADISTEA titular al proiectului “INFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA GRADISTEA, JUDETUL CALARASI-FAZA S.F”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Calarasi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “INFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA GRADISTEA, JUDETUL CALARASI-FAZA S.F”, propus a fi amplasat in jud. Calarasi, comunele Gradistea si Cuza Voda, satele Cuza Voda, Gradistea, Cunesti, Rasa, Bogata.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi,  în zilele de luni-vineri,  între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro. 

          Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Prezentul anunţ va fi publicat atat  in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.  Primar, 

Ec. Vasile MATEI 

Citeste restul postarii »

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa extraordinară din data de 11 Ianuarie 2021

9.01.2021 postat
 
Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,
 
Art. 1. – Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă extraordinară, la
data de 11 Ianuarie 2021 , ora 12.00
,în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str.
1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:
Depunereajurământuluidecătreconsilieruljudețeanacăruimandatafost
validatprinîncheiereadin04.12.2020aTribunaluluiCălărași,pronunțatăîndosarul
nr. 1493/116/2020
1.Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul propriu al
JudețuluiCălărașiadeficituluisecțiunilordefuncționareșidedezvoltarela31
decembrie2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 300/07.01.2021 și
raportul Direcției Economice nr. 301/07.01.2021
Art.2 (1) – Ședința extraordinară precizată la art.1 se va desfășura folosind
aplicația de mesagerie WhatsApp.
(2)–Materialeleînscrisepepunctulordiniidezivorfitransmise
consilierilor județeni folosind aplicația de mesagerie WhatsApp
Citeste restul postarii »