Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

Centrul Județean de Cultura si Creație Călărași se reorganizează

27.11.2020 postat

În sedința ordinară a Consiliului Județean Călărași, din 26.11.2020, datorită crizei bugetare datorate și pandemiei generate de virusul Covid 19, Centrul Județean de Cultura si Creație Călărași suferă o reorganizare serioasă. Mai jos referatul Nr. 18675 din 20.11.2020, supus aprobării consilierilor județeni. 

 

 

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții si a Regulamentului de organizare si funcționare ale Centrului Județean de Cultura si Creație Călărași

 

Conducerea executivă a Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraşi, prin Nota de fundamentare înregistrată la Consiliul Județean Călăraşi sub nr.18622 din 20.11.2020, solicită aprobarea Organigramei, a Statului de funcții si a Regulamentului de organizare si funcționare ale Centrului Județean de Cultura si Creație Călărași.

În Nota de fundamentare, menționată mai sus, se specifică faptul că, în urma unei analize a bugetului de venituri si cheltuieli al instituției, a activităților, a fișelor de post precum și a necesităților instituționale, se impun o serie de modificări organizatorice care să conducă la reducerea cheltuielilor salariale, la o performanță crescută a personalului, precum și la obținerea unor rezultate mai bune în atingerea obiectivelor, schimbări care, se pot concretiza în reorganizarea Centrului Județean de Cultura si Creație Călărași.

În structura organizatorică aprobată a Centrului Județean de Cultură si Creație Călărași există 57 de posturi, dintre care 7 posturi de conducere și 50 de execuție, cu un buget necesar de salarii în cuantum de 298.878 lei pe luna.

Propunerea de reorganizare a instituției cuprinde un număr total de 35 de posturi, dintre care 4 posturi de conducere și 31 de execuție, cu un buget necesar de salarii în cuantum de 194.665 lei pe luna.

În urma reorganizării rezultă reduceri de posturi de conducere și de execuție, atât posturi vacante, cât si ocupate.

Se propun următoarele modificări:

A. Reducerea postului vacant de conducere de contabil șef ca urmare a desființării Compartimentului Financiar-Contabil cu reducerea postului ocupat de inspector de specialitate și a postului vacant de referent IA.

B. Reorganizarea Serviciului Achiziții Publice si Tehnic care preia activitatea economică si se redenumește Serviciul Contabilitate, Achizitii Publice și Tehnic. Activitatea serviciului va fi condusă de titularul postului ocupat, de șef serviciu.

În cadrul noului Serviciul Contabilitate, Achiziții Publice și Tehnic funcționează două compartimente:

I.Compartimentul Contabilitate, Achiziții Publice cu 4 posturi ocupate.

- referent treapta IA - 2 posturi

- consilier gradul I

- consilier gradul II.

II. Compartimentul Tehnic cu 3 posturi ocupate.

-referent treapta IA (pentru activitatea de sonorizare, lumini)

-muncitor calificat I- sofer categoria A, B, C, D

-șofer I categoria A, B, C, D

Postul ocupat de referent de specialitate grad III și postul ocupat de muncitor calificat I- lăcătuș mecanic, se mută la Compartimentul Resurse Umane și Logistic.

Un post ocupat de muncitor calificat I- șofer categoria A,B,C,D se reduce deoarece instituția are nevoie de personal calificat pentru conducerea autocarului din parcul auto al instituției, care este prevăzut cu tahograf, iar persoana care ocupă acest post nu deține card tahograf, autorizație valabilă pentru transportul persoanelor și nici certificat de pregătire profesională a conducătorului auto.

Postul ocupat de muncitor calificat I - electrician se reduce ca urmare a neobținerii în termen, a avizului ANRE pentru desfășurarea activității de electrician.

Cele doua posturi vacante de referent IA și un post ocupat de referent IA se desființează.

Postul ocupat de referent IA care rămâne în cadrul compatimentului tehnic este necesar pentru desfășurarea activitătii culturale, în bune condiții, având în vedere experiența sa și atributiile din fișa de post, respectiv întreținerea zilnică, depanarea și reglarea periodică a instalațiilor aferente sistemului de lumini; întreținerea, verificarea zilnică, depanarea și reglajul părții de comandă și automatizare a mecanismelor de scenă,precum și pentru activitatea de apărare împotriva situațiilor de urgență.

C. Reorganizarea Serviciului Management Resurse Umane, Juridic și Administrativ și redenumirea în Serviciul Resurse Umane, Logistică, Secretariat, Arhivă. Activitatea serviciului va fi condusa de titularul postului ocupat, de șef serviciu.

În cadrul noului Serviciu Resurse Umane, Logistică, Secretariat, Arhivă funcționează doua compartimente:

I. Compartimentul Resurse Umane și Logistică cu 5 posturi ocupate.

 • referent treapta IA pentru activitatea de resurse umane

 • referent de specialitate gradul III

 • muncitor calificat I - agent curățenie

 • muncitor calificat - instalator

 • muncitor calificat- lăcătuș mecanic

II. Compartimentul Secretariat Arhiva- SSM cu 2 posturi ocupate.

 • referent treapta IA

 • referent de specialitate gradul III

Postul ocupat de consilier juridic gradul III, se desființează.

Compartimentul Administrativ se desființează, iar postul ocupat de muncitor calificat -tâmplar și 3 posturi vacante de muncitor calificat I, se reduc.

Ca urmare a desființării postului de consilier juridic gradul III, în cazul în care va fi nevoie de reprezentare în instanță a instituției, se va solicita sprijin din partea personalului cu pregătire juridică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași.

D. Reorganizarea activității culturale a instituției prin desființarea celor doua servicii culturale si implicit a postului de conducere ocupat de Șef Serviciu Cercetare, Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale, Arta Cinematografică și a postului de conducere vacant de Șef Serviciu Evenimente culturale, Formații artistice.

Șefului Serviciului Cercetare, Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale, Arta Cinematografică, care se desființează, i se pune la dispoziție postul vacant de consultant artistic gradul IA din cadrul Compartimentul Cercetare, Conservare si Promovare a Culturii Tradiționale.

Activitatea culturala se reorganizează la nivel de compartimente și birouri teritoriale, care va fi coordonata direct de către Directorul adjunct al instituției, astfel:

I. Compartimentul Evenimente Culturale cu 4 posturi ocupate.

 • consultant artistic gradul IA

 • referent artistic treapta I – 3 posturi

Postul ocupat de secretar artistic gradul IA, se reduce.

Cele 7 posturi ocupate de muncitori calificați-instrumentiști, angajați cu timp parțial, se reduc.

Activitatea desfășurată de instrumentiști, se poate asigura conform legii prin angajarea cu contracte individuale de munca pe durata determinata, doar in perioada când instituția are evenimente culturale.

II. Compartimentul Cercetare, Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale se unește cu Compartimentul Marketing și se redenumește Compartimentul Cercetare, Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale și Marketing cu 3 posturi ocupate.

 • consultant artistic gradul IA

 • referent artistic treapta I

 • referent artistic treapta I

III. Compartimentul Arta Cinematografica cu 5 posturi.

 • consultant artistic gradul IA

 • referent artistic treapta I – 4 posturi

Postul ocupat de consultant artistic gradul II și postul ocupat de referent artistic angajat cu timp parțial, se reduc.

IV. Biroul teritorial Oltenița cu 3 posturi.

 • consultant artistic gradul IA, ocupat

 • muncitor calificat I, vacant – 2 posturi

V. Biroul teritorial Lehliu cu 2 posturi.

 • consultant artistic gradul IA, ocupat

 • muncitor calificat I, vacant.

Titularilor ale căror posturi se desființează li se aplică prevederile art. 75 alin. (1) din Codul Muncii, adoptat prin Legea nr. 53/2003, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

În concluzie, consider că solicitarea Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraşi este temeinic justificată, adoptarea măsurii propuse fiind necesară, oportună, întrunind cerinţele legale în vigoare.

În calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, în temeiul prevederilor art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 48 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, supun prezentul proiect dezbaterii şi votului consilierilor judeţeni.