Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 29.07.2021

27.07.2021 postat

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,   

Având în vedere:

- proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 11990/23.07.2021; 

- prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

    În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

DISPUNE:

             Art. 1. – Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 29 Iulie 2021, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

    Depunerea jurământului de către consilierul județean a cărui mandat a fost validat prin încheierea din 09.07.2021 a Tribunalului Călărași, pronunțată în dosarul nr. 956/116/2021

    1.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 127/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Călăraşi pe principalele domenii de activitate, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11670/17.07.2021, Raportul Comp. Juridic, nr. 11671/19.07.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică;

    2.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 163/2017 privind constituirea Comisiei pentru protecţia copilului Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11674/19.07.2021, Raportul Secretarului Județului, nr. 11673/19.07.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Învățământ;

    3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului propriu al Județului Călărași la 30 iunie 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11779/20.07.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 11781/20.07.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

    4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11962/22.07.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 11963/22.07.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

    5.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 61/2021 pentru naprobarea utilizării excedentului bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020, în exercițiul bugetar 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11960/22.07.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 11961/22.07.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

    6.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 19/2021 privind contractarea și garantarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 87.000.000 lei, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11779/20.07.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 11781/20.07.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe; 

    7.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 118/2021 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor, destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului județean Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11435/14.07.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 11436/14.07.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

    8.Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii lotului înscris în Cartea Funciară 31096 a UAT Călărași cu lotul înscris în Cartea funciară nr. 31099 a UAT Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11304/12.07.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 11305/12.07.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

    9.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren, aflat în domeniul public al Județului Călărași, în folosința gratuită a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11588/16.07.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 11589/16.07.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;
    10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Călărași 2020 – 2025, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11520/15.07.2021, Raportul DDRRE, nr. 11521/15.07.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

    11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și a Studiului de oportunitate, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11819/20.07.2021, Raportul DDRRE, nr. 11820/20.07.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

    12.Proiect de hotărâre pentru modificare și completarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență ”Dr. POMPEI SAMARIAN” Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11766/20.07.2021, Raportul Comp. Sănătate, nr. 11768/20.07.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

    13.Proiect de hotărâre pentru completarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11262/12.07.2021, Raportul Comp. Sănătate, nr. 11267/12.07.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

    14.Proiect de hotărâre privind desființarea Serviciului Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independente și înființarea Compartimentului pentru Sprijinirea Victimelor infracțiunilor și structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11947/22.07.2021, Raportul Comp. Guvernanță, nr. 11848/22.07.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Învățământ;

    15.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale unor servicii din structura  organizatorică a Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași, precum și aprobarea Organigramei, Statului de funcții si Regulamentului de  Organizare și Funcționare ale acesteia, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11992/23.07.2021, Raportul Comp. Guvernanță, nr. 11993/23.07.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Învățământ;

    16.Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali din cadrul Consiliului Județean Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 12005/23.07.2021, Raport Comp. Juridic, nr. 12009/23.07.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică

    17.Diverse   

 

               PREŞEDINTE,                                              

             ec. Vasile ILIUȚĂ