Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Călărași în şedinţă ordinară, în data de 29.07.2021

23.07.2021 postat

 

C:\Users\mihaela.petre\Desktop\ANTETE NOI\Antet PIMARIA MUN. CL. 2019.jpg

  Primarul Municipiului Călăraşi,

        În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

 

DISPUNE:

 

    Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 29.07.2021, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

            

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil teren în suprafaţă de 350 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Belşugului, nr. 41, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, conform cărţii funciare nr. 27089, în scopul edificării unui spaţiu pentru servicii.

 2. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitaţie publică a unui imobil teren în suprafaţă de 350 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Belşugului, nr. 41, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, conform cărţii funciare nr. 27089, în scopul edificării unui spaţiu pentru servicii.

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil teren în suprafaţă de 10 ha, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, carte funciară nr. 28617, cu destinaţia de înfiinţare culturi furajere.

 4. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitaţie publică a unui imobil teren în suprafaţă de 10 ha, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, carte funciară nr. 28617, cu destinaţia de înfiinţare culturi furajere.

 5. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Petre V. Haneş, nr. 8, număr carte funciară 23402, tarlaua 65, parcela 18/2, cu suprafaţa de 396 mp, doamnei Stoica Florentina.

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.

 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Călăraşi a imobilelor cu numărul cadastral 32232, numărul cadastral 32231, numărul cadastral 32233, situate în municipiul Călăraşi, strada Cornişei, nr. 1, Bloc 8, Bloc 9, Bloc 10.

 8. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de folosinţă gratuită în sarcina terenurilor în suprafaţă de 312 mp, 308 mp şi 307 mp, în favoarea construcţiilor bloc 8, bloc 9 şi bloc 10 – locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situate în municipiul Călăraşi, strada Cornişei, nr. 1, aflate în domeniul privat al statului.

 9. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 31298, cu suprafaţa de 8099 mp, situat în Călăraşi, Bulevardul 1 Mai, Tronson 4, aparţinând domeniului public al UAT municipiul Călăraşi.

 10. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în trei loturi a imobilului teren având numărul cadastral 24320, cu suprafaţa de 2796 mp, situat în Călăraşi, strada Muşeţelului, nr. 23, aparţinând domeniului privat al UAT municipiul Călăraşi.

 11. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 70/26.04.2018 privind constatarea componenței suprafețelor ocupate de trotuarele aferente străzilor din municipiul Călărași, care fac parte din pozițiile 6, 7 și 8 din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Călăraşi.

 12. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.08.2021 – 31.10.2021.    

 13. Diverse
Primar,

               DulceMarius Grigore

    Nr. 1094                                                       Vizat pentru legalitate, 

    Emisă la Călăraşi,                                         Secretarul general al municipiului,

    Astăzi, 23.07.2021                                                Cs. jr. Sârbu Mărgărit

    Red./înt. V.M. 3 ex