Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

HOTARARE privind acoperirea definitiva, din excedentul bugetului propriu al Judetului Calarasi, a deficitului sectiunii de dezvoltare la 31 decembrie 2019 si de validare a Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Calarasi nr. 807/24.12.2019

10.01.2020 postat

ROMANIA JUDETUL CALARASI

CONSILIUL JUDETEAN CALARAS

I HOTARARE

privind acoperirea definitiva, din excedentul bugetului propriu al Judetului Calarasi, a deficitului sectiunii de dezvoltare la 31 decembrie 2019 si de validare a Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Calarasi nr. 807/24.12.2019 Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta extraordinara din 09.01.2020, Avand in vedere: - raportul Directiei Economice, înregistrat sub nr. 116 din 06.01.2020; - prevederile pct. 5.17.2 din Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3751/2019, cu modificarile si completarile ulterioare; - prevederile art. 58 alin. (1) lit. c) si ale art. 82 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; - prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) si ale alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTARASTE: Art. 1. - Se aproba acoperirea definitiva, din excedentul bugetului propriu al Judetului Calarasi, a deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat la 31 decembrie 2019, in valoare de 11.502.814,30 lei. Art. 2. - Se valideaza majorarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2019 cu suma de 704 mii lei, conform prevederilor Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Calarasi nr. 807/24.12.2019. Art. 3. - Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. Secretarul General al Judeţului Călăraşi, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta celor interesaţi. PREŞEDINTE, ec. Vasile ILIUȚĂ CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, Emil MUȘAT Nr. 1 Adoptată la Călăraşi Astăzi 09.01.2020 Intocmit, redactat: DIRECTOR EXECUTIV, ec. Paraschiva MURESANU