Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

HOTĂRÂRE privind înființarea Serviciului social cu cazare – Locuință protejată pentru victimele violenței domestice Călărași, în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi și aprobarea Regulamentului de Organizare ş

29.07.2020 postat

 

 

Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 30.07.2020,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi, înregistrat sub nr.11960 din 22.07.2020;

- Nota de fundamentare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi nr. 37508 din 16.07.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 11660 din aceeași dată;

- procesul-verbal al Colegiului Director din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi din data de 18.06.2020;

- avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr.9 din 16.07.2020, înregistrat la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 11934 din 22.07.2020;

- Ordinul Ministrului Muncii şi Protecției Socialenr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciile sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice;

- prevederile art. 113 alin. (5) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 2, art. 3 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, precum şi ale Anexei,cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), f), alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă înființarea Serviciului social cu cazare – Locuință protejată pentru victimele violenței domestice Călărași, în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Serviciului social cu cazare – Locuință protejatăpentru victimele violenței domestice Călărași, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.

 

PREŞEDINTE,

ec. Vasile ILIUȚĂ