Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

Taxa specială la gunoi în Municipiul Călărași -revine cu un proiect nou de bun simț adresat doar persoanelor fizice fără contract

28.03.2018 postat
După o lectură atentă, față de proiectul anterior care atingea și alt sector, acest proiect este bine fundamentat, însă consilierii și executivul trebuie să impună și cântărirea comparativă , respectiv intrare-ieșire cu bonurile de cântar de la groapa de gunoi din Ciocănești. SALUBRITATEA primăriei Călărași, un serviciu anexă al primăriei a fost concesionat într-un context în care șmecherii din politică doreau să smulgă părți din serviciile primăriilor și astfel a apărut Urban SA care a luat Călărașiul cu groapa de gunoi din municipiu spre închidere, cu un eșec lamentabil și servicii slabe de tot în acest moment. La fel de neînțeles, de ce deszăpezirea este alocată încă la Urban, societatea insolventa apeland inca de la inceput la terte persoane sa faca deszapezire. Primăria Călărași, putea să dezvolte și un serviciu de salubritate propriu puternic, la fel cu cel de la Spații Verzi, care are parc auto, masina asfalt s.a.m.d., poate și o combinare a acestor servicii, sub o aceeași umbrelă. Adică Primăria,  nu putea să apeleze direct la terțe persoane pentru deszăpezire și are nevoie de intermediar? Actualul operator REBU, deloc controlat de Asociatia Ecomanagement Salubris, a debutat prost si are pretentii. 
PUNCTUL FORTE = tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat, NU ESTE EXPLOATAT DE BENEFICIARUL SERVICIULUI, respectiv primăriei, dar și asociația Ecosalubritate județeană. 
Sa mai spunem ca in judet, operatorii sau poate chiar asociatia le-a tot cantat imnul ca sunt obligati sa plateasca en gross la toata comunitatea, ca asa zice nu stiu ce prevedere, care pare lovita de neconstitutionalitate si echitate, părînd să fie cu dedicație pentru acești giganți ai salubrității în dauna bugetului local, transformând primăriile în parteneri și pușculițe. Mulți au întrebat de ce să plătească primăria la toți care sunt pe raza ei, în loc să fie treaba operatorului să contracteze. 
NU SE FACE DELOC ANALIZĂ 
Mai jos Proiectul care va fi votat maine, in sedinta de lucru a Consiliului Local Calarasi, un proiect pe care-l apreciem echitabil si de bun simt in forma actuala in care se impune celor care au evitat contractul, persoane fizice !Abc Civic

PROIECT HOTĂRÂRE
privind instituirea taxei speciale de salubrizare datorată de către utilizatori, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare precum și a ‟ Regulamentului de instituire și aplicare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Călărași ˮ


Consiliul Local al Municipiului Călărași;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului municipiului Călărași nr. 52056/13.12.2017,
- raportul al Direcției Economice nr. 52056/13.12.2017
- prevederile art. 27, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 6, alin. 1, lit. k, art. 24, art. 25 alin. 5, alin. 6, art. 25, art. 26 alin. 1 lit. b din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată;
- prevederile art. 454, lit. g, art. 484 din Legea nr. 227/2015-Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 1, alin. 2, lit. e, art. 6, art. 8 alin. 8, lit j, art. 41, 42 alin. 1 lit. c din Legea nr. 51/2006-legea serviciilor comunitare de utilități publice
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională in administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.36, alin.2, lit. d, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare republicată;
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare republicată;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă instituirea taxei speciale de salubrizare, care se datorează de către utilizatori, persoane fizice, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare din municipiul Călărași, după cum urmează:
- proprietari/utilizatori persoane fizice: 5,36 lei/persoană/lună
Art.2. Se aproba anexele 1-6 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3.Se aprobă Regulamentul de instituire și aplicare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Călărași ˮ, conform anexei 7, care face parte integrantă din această hotărâre.
Art.4. Plata către operatorul de salubritate a prestațiilor efectuate de acesta fără contract se face, de la bugetul local, în baza documentelor justificative prezentate de către operator, numai din sumele provenite din colectarea, la bugetul local, a taxei speciale încasate de la utilizatori, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul municipiului Călărași, prin Direcția Economică.
Secretarul Municipiului Călărași, va comunica prezenta hotărâre tuturor persoanelor interesate.

Iniţiator
PRIMAR
Daniel Ştefan Drăgulin
Vizat
Secretarul municipiului
Mărgărit SârbuNr.52056/13.12.2017
SE APROBĂ
Primar
Drăgulin Daniel Ștefan
RAPORT

În anul 2017, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris Călărași și Societatea Comercială RER Ecologic Service București REBU SA, s-a încheiat Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport al deșeurilor în zona 3 Călărași din județul Călărași.
La data de 28.11.2017, între Societatea RER Ecologic Service București REBU SA și municipiul Călărași, a fost încheiat Contractul nr.165, contract subsecvent contractului de prestări servicii de salubrizare.
Principiile în baza cărora se organizează și funcționează serviciul de salubrizare, sunt precizate în cuprinsul art. 3 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată.
Se propune instituirea taxei speciale de salubrizare, care se datorează de către utilizatori, persoane fizice, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, făra contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare din municipiul Călărași, după cum urmează:
- proprietari/utilizatori persoane fizice: 5,36 lei/persoană/lună
Conform prevederilor art. 6, alin.(1), lit. k), din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților (republicată), autoritățile deliberative ale unităților administrativ – teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, având atribuții în ceea ce privește stabilirea taxelor speciale.
Art. 26 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților ( republicată), prevede că în funcție de natura activităților prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, fără contract.ˮ
Reglementările art. 26, alin. (3) statuează următoarele: autoritățile administrației publice locale au obligația să instituie taxe speciale, conform prevederilor alin.(1), lit. c) și să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestației efectuate la utilizatorii fără contract.
În vederea asigurării salubrizării municipiului Călărași la un nivel cât mai performant, pentru asigurarea protecției mediului și a sănătății populației, conform prevederilor legale, operatorii serviciilor publice de salubritate au obligația să asigure colectarea, transportul și depozitarea în vederea eliminării deșeurilor municipale nepericuloase provenite de la toți producătorii de deșeuri, persoane fizice.
În concluzie, pentru acoperirea costurilor efectuate prin prestarea serviciilor de către operator la utilizatorii fără contract, se impune constituirea unei taxe speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază individual utilizatorii fără contract din municipiul Călărași.
Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa specială de salubrizare sunt: persoanele fizice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul serviciilor publice de salubritate din municipiul Călărași, inclusiv persoanele fizice ale căror contracte au fost denunțate în mod unilateral conform prevederilor legale, de către operatorul de servicii publice de salubrizare.
Ținând cont și de prevederile art. 484 din Codul Fiscal, cu completările și modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, propunem aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din municipiul Călărași și aprobarea ‟Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizareˮ.